Sunday, June 30, 2013

Het Leven kan Ons Soms Bedroeven , Gewoon Accepteren met een Glimlach.

Het Leven kan Ons Soms Bedroeven , Gewoon Accepteren met een Glimlach.

 Het Leven kan Ons Soms Bedroeven , Gewoon Accepteren met een Glimlach


Niet altijd is alles even leuk wat we ervaren in het leven en er kunnen dingen voorvallen waar we geheel van ondersteboven zijn.
Maar dat is nu eenmaal normaal als we een standaard leven gewend zijn.
Worden goed opgevoed en alle goede dingen voor een onbezorgd leven geleerd.
Onze ouders beschermen ons met hun hart en ziel tegen alles en iedereen.
Maar er komt een dag dat we alles zelf moeten gaan ervaren en dan voor onverwachte ontmoetingen komen te staan.
Dat komt dan als een shock in ons leven want dat hadden we nooit verwacht of bij stil gestaan.
Zo komen we te weten hoe belangrijk en goed onze ouders waren voor ons.
Want het is niet altijd prettig op het moment dat wij ons huis gaan verlaten en op straat in contact komen met de werkelijke wereld.
Bij instanties worden gewezen op onze rechten en plichten en wat te voldoen aan maandelijkse bijdragen voor de maatschappij.
Deze confrontaties kunnen een zeer shockende uitwerking hebben in ons bestaan op deze aardbol.
Waar geweld en geld vertonen een overmacht meer dan vrede wat elke persoon bedroeft, maar tegen onze wil en macht in maar moeten dit met een glimlach accepteren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Life can be Upsetting us Sometimes, just Accept it with a Smile.

Life can be Upsetting us Sometimes, just Accept it with a Smile.

Life can be Upsetting us Sometimes, just Accept it with a Smile


Everything are not always like what we’ve experienced in life and things can occur which may cause us upside down.
But that’s just normal as we are used to be living a standard life.
We are well educated and learned all good things for a carefree life.
Our parents protect us everything with their heart and soul.
But there comes a day when we must experience everything on our ourselves and might be facing for an unexpected encounters.
That can be upsetting us in our life because we never expect or think about it.
Thus, we only realise how important and good our parents were for us before.
Because it is not always can be pleasant when we leaving our home and come into the street to contact with the real world.
When our governments emphasized on our rights and obligations, we have to contribute to our society monthly .
These confrontations can be upsetting us as our income are effected because of our existence on this planet.
Where violence and money exhibit a force majeure more than peace, that can upset us thus against our will and power, but  we just have to accept it with a smile.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, June 29, 2013

Het Kost Ons Hart om te Vergeven, maar Ons Brein om Weer Verder te Gaan.

Het Kost Ons Hart om te Vergeven, maar Ons Brein om Weer Verder te Gaan.

Het Kost Ons Hart om te Vergeven, maar Ons Brein om Weer Verder te Gaan


We worden gelukkig vaak in ons leven geconfronteert met erg leuke dingen.
Hebben veel plezier en lachen de longen uit ons lichaam van de pret.
Maar tot onze spijt is dit niet voor eeuwig en gebeuren er ook slechte dingen waar we helemaal niet blij mee zijn.
Worden we op onze ziel getrapt en hebben we pijn in ons hart waardoor wij deze gebeurtenis niet zo maar kunnen vergeten.
Voelen ons gekleineerd door deze persoon en kunnen dit onrecht niet verwerken en hebben er veel moeite mee.
Want we dachten dat de liefde van de vriendschap van uit ons hart nooit zo’n situatie zou kunnen veroorzaken.
We waren goede vrienden die elkaar in alles moeten steunen en het beste met elkaar voor hebben dat is de code van vriendschap.
Diep teleurgestelt als we zijn is het allemaal anders gelopen en waren anderen hun woorden alleen maar een voorgelogen opzet om iets voor elkaar te krijgen.
Het is hun gelukt en wij kunnen ze feliciteren met hun behaalde overwinning, want wij weten wel beter waar het allemaal gaat eindigen voor zulke personen.
Ze halen een paar overwinningen op hun manier van werken en denken met als gevolg van vele tegenslagen daarna en een zeer slechte naam.
Kunnen nooit trots zijn als ze worden geconfronteerd met een spiegel en zien het beeld van een oneerlijk gezicht.
Vernederen hun zelf tegenover personen die hun eerst voor 100% vertrouwden en geen goed woord meer over hun spreken in de vriendenkring.
Daarom is het beter om zulke personen te vergeven en te vergeten, want ons leven gaat verder met het gebruiken van onze hersens.
En wij hebben een brein om te kunnen beseffen dat we met eerlijkheid en oprechtheid contacten en vrienden ontmoeten die voor eeuwig vertrouwen in ons zullen blijven houden.
En zij hun eigen ruiten ingooien die ook als we ze lijmen nooit meer te herstellen zijn en de goede vriendschap uit het verleden nooit meer kunnen herstellen.
Ze hebben het respect van het leven al verloren en verliezen ook het respect van anderen.
Zijn gevangen in hun eigen verkeerde levenswijze en verliezen zo hun vrijheid.
Dus het beste is om hen te vergeven en verder te gaan met ons eigen leven in vrede.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

It takes Our Hearts to Forgive, but our Brains to Move On.

It takes Our Hearts to Forgive, but our Brains to Move On.

It takes Our Hearts to Forgive, but our Brains to Move On


We are happy in our life when we often faced with very nice things.
Have fun and laughing our lungs out of fun.
But to our regret,  nice things are not forever and bad thing can happen which not make us happy.
It will kick us out on our souls with pain in heart that we just can not forget this event.
Feel slighted by this person because we can not handle this injustice and have a lot of difficulty with it.
Because we thought that the love from our heart for friendship could never caught us into such a situation.
We were once good friends to support each other in everything and make the best for each other,  that is the code of our friendship.
So we are deeply disappointed when it all turned out to be so differentl and other were just a deliberately liar with their words in order to get something done.
If it is for them to achieve their successful goal, we can congratulate them with their victory, because we know what it’s all going to be end for such persons.
They pick up a few victories along their way but will get a result of many setbacks and then a very bad name.
Can never be proud of themselves when they faced with a mirror and see the image of their own ugly face.
They are humiliated on their own against individuals who trusted them 100% but now nothing good to say about the experience they have and all the friends talk bad about them.
Therefore it is better to forgive and forget such people, because then our life can continue with our brains.
And we have a brain to realize that with honesty and sincerity we meet contacts and friends who will forever keep confidence in us.
This kind of people throw themselves out of their own window,  even if we glue them, the good friendship same as the past can never be recovered.
They have lost the respect of life already and the respect of others to them are gone.
Being caught in the wrong way of their life and lost on freedom.
So the best for us is to forgive them and move on our own life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, June 28, 2013

Weten Waar we aan Beginnen.

Weten Waar we aan Beginnen.

Weten Waar we aan Beginnen


Als we niet kunnen voorspellen hoe iets eindigt zou het dan mogelijk kunnen zijn om te weten waar we aan beginnen.
Het leven is één grote verassing en veel dingen kunnen we weten omdat we een geregeld leven leiden.
Maar alles is maar beperkt en kan veranderen net als het weer wat we zijn geen geprogrammeerde robots.
Dus altijd kunnen er onvoorspelbare dingen gebeuren waar niemand op gerekend had of zich ook maar enige voorstelling van gemaakt heeft.
Het leven is een avontuur met vele gebeurtenissen en hindernissen waar verraders niet slapen, jaloerse personen altijd wakker zijn en competitie is die leid tot haat en nijd.
Daarom is het beter om iedere actie of conversatie positief in te gaan doordat onze zelfverzekerdheid  en eerlijkheid altijd alles zal overwinnen.
Niemand kan voorspellen wat de dag van morgen ons gaat geven alleen in onze gedachten kunnen we weten wat we gaan doen en het moment dat we ergens mee starten maar het eindresultaat is voor een ieder onvoorspelbaar.
Dat zal altijd alleen maar een hoop op een goede afloop zijn ook al  zijn er vooraf onderzoekingen en berekeningen gedaan 100% is nooit gegarandeerd.
Maar komt gelukkig bijna altijd uit en daardoor is men altijd optimistisch en word het gesproken woord aanvaard.
Een ieder die elke strijd positief aangaat zal altijd een stap voorwaarts zijn op zijn competitie maar zal nooit de voorspeller zijn van de afloop.
Weet waar we aan beginnen vooral als het ons niet zint.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Know Where we Begin.

Know Where we Begin.

Know Where we Begin


If we can not predict how something may ends then how could it possible to be able to know where on to begin.
Life is full of surprise and a lot of things we know because we live a regular life.
But everything is limited and can change as the weather because we are not a programmed robots.
So unpredictable things always can happen that no one can count on it or has any idea of it.
Life is an adventure with many obstacles and events where the traitors not sleep, those who jealous always stay awake and many competition that leads to hatred and envy.
Therefore it is better to start positive for every action or conversation  because our self-confidence and honesty will always overcome the hurdles.
No one can predict what tomorrow is going to give us, we only know in our own minds what we’re doing.
The moment when we start it from somewhere, the end result is always  unpredictable for us.
That will always be just a hope for a good outcome even though thepre-studies and calculations are done, there is no 100% is guaranteed.
But fortunately most of the people always accepted it and therefore they always remain optimistic with their spoken word.
Anyone who enters positive into any fight will always be a step forward in the league but they will never can predict for the outcome.
We should know where we begin especially when we do not like it.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Thursday, June 27, 2013

Reken op een Zegen niet op Problemen.

Reken op een Zegen niet op Problemen.

 Reken op een Zegen niet op Problemen


Het is beter ons leven altijd te willen verbeteren en positief te denken.
Nooit negatief onze nieuwe dag beginnen en altijd een instelling hebben dat er wonderen gaan gebeuren vandaag.
Dag dromen over wat er allemaal kan gebeuren deze dag en onze fantasie de vrije loop geven, want niets is onmogelijk in het leven.
En een positieve gedachten zal alleen maar ons humeur opbeuren en een goed gevoel geven.
Want we weten allemaal hoe moeilijk het leven kan zijn en een pessimistische houding  zal daar geen goede bijdragen aan verlenen en het alleen maar zwaarder maken.
De dag beginnen met een glimlach kan al veel wonderen verrichten zelf kijken we ook graag naar een lachend gezicht.
Dus heb een opgewekt gedrag en ben vriendelijk tegen onze medemensen dat zal een snellere acceptatie en de voorrang geven naar een communicatie.
Waardoor er goede gesprekken kunnen plaatsvinden met een waarde in de gesprekstof en dit ons een grandioze  indruk geeft over het belang van vriendschap.
Zodat ons leven gezegend word door de goede ervaringen die wij vandaag weer meegemaakt hebben die probleemloos waren verlopen en een uitmuntend gevoel veroorzaakt heeft.
Wanneer de problemen ver weg zijn is onze dag gezegend.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Count on Blessing and Not the Problems

Count on Blessing and Not the Problems

Count on Blessing and Not the Problems


It is better always to improve our life and to think positively.
Never start our new day negative and always have a thoughts that miracles can happen today.
Day dreaming about what could happen this day because nothing is impossible in life and give free rein to our imagination.
And positive thoughts will only uplift our mood and feel good.
Because we all know how difficult life can be and a pessimistic attitude will be no help to provide it to good and just make it more heavier.
Start the day with a smile can work wonders themselves much we also love to a watching a smiling face.
So have a cheerful behavior and be kind to our fellow human beings that will give a faster acceptance and the precedence to a communication.
Creating good discussions may be held with a value in the conversation and this gives us a great impression on the importance of friendship.
So that our lives become blessed by the good experiences we have experienced again today that were smoothly and has an excellent sense caused.
Where the problems be far away and a blessing was our day.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Wednesday, June 26, 2013

een rollende steen vergaart geen mos.

een rollende steen vergaart geen mos.

een rollende steen vergaart geen mos


Er zijn personen die nooit lang op dezelfde plaats willen blijven en houden van reizen.
Omdat te doen moeten we erg kapitaal krachtig zijn want dat kost een hoop geld.
Zullen nooit iets kunnen opbouwen in een desbetreffende lokatie want voordat we naamsbekendheid kunnen hebben zijn we al weer vertrokken.
Dus de wortels van onze kennis zullen we nooit in de bodem van één plaats hebben en zal nooit met een krachtige uitwerking in die omgeving bevorderen.
Daarmee verwijderen we verantwoordelijkheden en zorgen op die plaats.
En er zal nooit een stagnatie daar zijn want personen die blijven bewegen zullen altijd nieuwe ideeën ontmoeten en creatief blijven op andere plaatsen.
Zo motiveren en cultiveren we de bevordering van onze eigen kennis door de dagelijkse ervaringen die we meemaken.
Het goede spreekwoord is “een vliegende kraai vangt altijd iets”
Voor iemand die graag een gezin wil hebben en een standvastige toekomst ook voor de kinderen is dit niet de juiste levenswijze.
Klampt zich beter vast op één plaats en laat de wortels in de bodem uitgroeien tot een stevige boom om daar later de vruchten van te plukken voor een goed bestaan met zekerheid.
Bedekt de wortels met mos en leeft zijn eigen leven zo hard als een steen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

A Rolling Stone gathers No Moss.

A Rolling Stone gathers No Moss.

A Rolling Stone gathers No Moss


There are persons who never want to stay long in the same place and love traveling.
In order to do that, we must have a very powerful capital because that costs a lot of money.
We never can build up the good name in the related location because before we can be strong for our brand awareness, we have already left the place.
So the roots of our knowledge will never can stay in the same place and we can’t be fostered with a powerful elaboration in that environment.
Thereby we already removed our responsibilities and worries at that place.
And we won’t be stagnated at there forever because persons who keep moving will always meet new ideas and can be creative on other places.
So we are motivated and cultivated for the increase of our own knowledge by the experience that we can have it daily.
“A flying crow always captures something” is the good proverb.
For someone who wants to have family and a steadfast future for themselves and their children, then this is not a proper lifestyle for them.
Better clings on a place and let the roots grow in the soil into a sturdy tree there so we can later reap the fruits for a good livelihood with certainty.
Covered the roots with moss and lives our own life as hard as a stone.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, June 25, 2013

Wees Geduldig.

Wees Geduldig.

Wees Geduldig


Mijn ouders hebben mij vroeger geleerd dat geduld is een schone zaak.
Ook is er een spreekwoord “geduld overwint alles” en daar houden we ons eigen maar aan vast, want in spreekwoorden zit altijd een vorm van waarheid.
Om ergens vaardigheid in te krijgen moeten we ook veel leren en geduldig zijn voordat we het volledig beheersen.
Als onze hersens iets willen en de gedachten er onze zinnen op gezet hebben dan is het alleen maar een kwestie van tijd om het voor elkaar te krijgen als we maar doorzetten en niet opgeven.
Want als iets niet nu komt of gebeurd is dat geen garantie dat het nooit zal gebeuren.
Dus blijf erin geloven en heb het geduld om de tijd te kunnen overwinnen om het daarna toch te kunnen zegevieren.
Altijd kalm en beheerst blijven en geduldig wachten totdat U  Uw doel heeft bereikt.
Geen overhaaste dingen gaan doen en het vertrouwen in onszelf verliezen maar gewoon onze visie voortzetten en geduldig blijven.
Goede dingen komen altijd aan degenen die kunnen wachten totdat het juiste moment arriveert en ze hetgeen hebben waar ze hun zinnen op gezet hadden.
En zegevier ook nooit iets te vroeg heb het geduld om eerst over de finish lijn te gaan zodat daarna voor 100% de prijs behaald is.
Wie niet het geduld heeft om de beer eerst te schieten voordat de huid verkocht zal kunnen worden zal velen malen in het leven geduld moeten ondervinden om de problemen te kunnen verwerken.
Wees geduldig en beleefd want dat is alles waar ons leven aan kleeft.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Be Patient.

Be Patient.


Be Patient


My parents taught me earlier that patience is a virtue.
There is a proverb “Patience conquers all” and we should keep our word to it, because the saying from proverbs is always a form of truth.
To become skillful in any field, we must also learn a lot and be patient before we can fully control over it.
If our brains want something we always keep the mind on it, then it is only a matter of time to get it if we persevere and not give up.
Just because of something doesn’t come to us now, it doesn’t meant will not happen forever.
So keeps believing and have the patience to overcome our struggle so that we are able to prevail.
Always remain calm and collected,  keep the patient until we have reached our goal.
Not do hasty things and lose confidence in ourselves but just continue to work towards our vision.
Good things always come to those who can wait until the right moment arrives and always go for what they want in life.
Don’t speak too early for the triumph if we do not have the patient to cross the finish line first , because till then there is not 100% guarantee we will get the trophy.
“Don’t sell the skin till you have caught the bear”, so we to be patient in life to handle the problems.
Be patient and polite because that’s all we need to stick with in our life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Monday, June 24, 2013

Geluk is een van de Grootste Bezittingen in het Leven.

Geluk is een van de Grootste Bezittingen in het Leven.

Geluk is een van de Grootste Bezittingen in het Leven


Er zijn personen onder ons die kunnen niet toveren maar daar lijkt het wel op.
Bijna met alles wat ze doen is het geluk aan hun zijde soms kunnen ze het zelf niet geloven.
Iets komt op hun pad waar ze zelf in geïnteresseerd raken of profijt in zien en daar beginnen ze dan maar aan en heeft succes.
Maken fouten en die resulteren later in grote voordelen het is bijna niet voor te stellen maar het gebeurd gewoon.
Vallen in een gat en klimmen er net zo gemakkelijk weer uit met een glimlach en hebben er weer van geleerd.
Springen in het water en komen in een stroming terecht en er is een dolfijn die hun eruit helpt en als wij in het water springen zitten er krokodillen of piranha’s in.
Komen in de problemen en er is altijd wel iets of iemand in de buurt die het probleem oplost.
Maar dat is nu eenmaal het leven ze zeggen dat geluk met de dommen is en gelukkig ben ik dat dus  hoop oud genoeg te worden om het ook nog eens het geluk mee te maken.
Geduld overwint alles en zonder geluk vaart niemand wel en is het leven een hel.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Happiness is one of the Greatest Asset in Life.

Happiness is one of the Greatest Asset in Life.

Happiness is one of the Greatest Asset in Life


There are people among us who can not do magic but it looks like they can do it this way.
Almost everything they do is by luck on their side, sometimes they not even believe it themselves.
When there is something come on their path which they interest in or can bring the benefit in and then they start it without knowledge to do with success.
They make mistakes, however, after that still can result in great benefits, very hard to imagine that but its just happened.
Fall into a hole and climb back up easily with a smile and they have learned their lesson again.
When they jump into the water and in a danger, there is a dolphin helps them out .
But if we jump in the water, the crocodiles or piranhas are waiting there to eat us.
When they get into trouble, there is always something or someone around them to solves their problem.
But that’s life, they say “Dumb people have all the luck”and I will be so happy that I’m the silly one, I hope can be old enough to get my happiness in the future.
Patience conquers all and “with No luck nobody fares well” and then life is becoming a hell.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Sunday, June 23, 2013

Onafhankelijk.

Onafhankelijk.

Onafhankelijk


Direct na onze geboorte zijn wij allemaal afhankelijk van anderen.
Het word de mooiste tijd van ons leven alles word tot in de uiterste puntjes verzorgd.
We hoeven maar te huilen en er word alles aan gedaan om dat te stoppen met knuffelen en lieve woorden en als dat niet lukt met snoepgoed.
Wat hebben we daar toch van genoten als ze een wedstrijd toentertijd zouden organiseren voor beste jankerd hadden we een plaats bij de beste tien.
Wat een lawaai konden wij produceren om iets gedaan te krijgen en het werkte altijd zelfs s’nachts als onze ouders aan het dromen waren.
Nu is alles anders en willen we het tegenovergestelde niet meer afhankelijk zijn van iets of iemand anders.
Willen zoveel mogelijk alles zelf regelen en onder controle hebben, want dan is het mogelijk dat hun afhankelijk van ons zijn en dat is een fijn gevoel.
Maar helaas werkt het niet zo in deze wereld en zijn we afhankelijk van elkaar en dat is een goed teken voor een goede balans.
Want samen sterk en delen met verdelen geeft een goede harmonie en prettige sfeer onder elkaar en er zal een hechtere band ontstaan.
Het moment dat wij elkaar nodig hebben en dat is ieder moment in ons leven alleen velen beseffen dat nog niet en dat zal de omgang met mekaar soepeler laten verlopen.
Ons verstand zal zich dan sneller ontwikkelen en laten beseffen dat wij elkaar nodig hebben voor een uitmuntend leven waar alles georganiseerd en in vrede verloopt.
Iedereen zal dan onafhankelijk zijn maar dan toch  afhankelijk van elkaar.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Independent.

Independent.

Independent


Immediately after our birth, we are a dependent on others.
It’s gonna be the best time of our life with everything being well taken care of to the utmost perfection.
We only have to cry and get everything done for us, so that they start to pamper us with hugging and sweet words, if both also failed then we get the sweets.
This is the moment we enjoyed it and when somebody organise a competition for the best whimper kid that time then we might get a place in the top ten.
We could produce such a noise to get something done and it always worked even at night when our parents were dreaming.
Now everything is different as we want the opposite and not dependent on anything or anyone else.
Want to have all things under control as much as possible and arrange everything ourselves, because there is a chances that others might depend on us and that is a nice feeling.
But unfortunately it does not work like this way in the world and we have to depend on each other and that’s a good sign for a better balance.
Because when we can stay strong together and share split everything, it give a good harmony and pleasant atmosphere among us and closer bond can be formed.
Every moment when we need each other is the moment of our life, and can be smooth for dealing with each other; however, many not realise the important of this.
Our mind will then develop faster and make us realise that we need each other for an outstanding life where everything will be organised and conducted in peace.
Everyone will be independent but still interdependent.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, June 22, 2013

Waardering.

Waardering.

Waardering


Elkaar begrijpen is iets heel belangrijks in een relatie.
De kleine argumenten en verschillen die er soms zijn moeten we iedere keer
overwinnen en tot een akkoord met vrede komen.
Het is niet altijd gemakkelijk om ons eigen voor elkaar aan te passen maar dat zal toch de grootste kracht in onze relatie zijn, samen sterk.
Het is geven en nemen in het leven met een egoïsme houding gaan we geen goede relaties krijgen alleen door aanpassingen van ons karakter zullen we de juiste manieren vinden die goed is om samen verder door het leven te gaan.
Iedereen heeft andere gewoontes en behoeften en om die samen te voegen met elkaar is een gehele opgave maar iets wat nodig is.
Want bij verschillende gedachten en behoeften moeten er stiekeme dingen gedaan worden en zal respect en waardering verloren gaan.
Openheid naar elkaar zal het respect en waardering juist verhogen en zal een langdurige relatie nooit in de weg staan als beiden daarmee akkoord gaan.
Omdat samen te brengen in een relatie is een trots waar een ieder tevreden mee zal zijn en een waardering van meerdere personen die weten waar zij mee bezig zijn en die niet bang hoeven te zijn voor verassingen.
Het zal rust en vrede brengen in ons dagelijkse leven met meer concentratie voor andere dingen er zal altijd een vertrouwd met luisterend oor voor ons zijn waar een discussie alleen maar in ons voordeel zal zijn.
Waardeer onszelf dan zullen we ook waardering voor het leven krijgen en ontvangen van anderen want onze persoonlijkheid is ons wapen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Appreciation.

Appreciation.

Appreciation


To understand each other is something very important in a relationship.
We must get over the petty arguments and differences that we have sometimes so can come into an agreement with peace.
It is not always easy to adapt it in our own ends, but nevertheless it will be the largest strength in our relationship to be together.
It’s give and take in life and for sure, we won’t get a good relationships with a selfish attitude, only with the adaptations of our own character then we can continued to be together.
So we can go through our life and find the right ways to live together.
Everyone has different habits and we need to combine each other’s strength.
It will be a difficult task but some changes are needed.
Sometime we could have different thoughts and needs but when some one want to do sneaky things, they will lost their respect and appreciation.
Always be opened to each other, it can increase the respect and appreciation thus enhance the relationship and separation will never stand in our way if both agree to this.
Bringing this in a relationship together is a pride where everyone will be satisfied with it and an appreciation is given to several people who know what they are doing and they do not need to fear for surprises.
It will bring peace in our daily life and we can concentrate more on another things.
We know that there at home always be a familiar soul who listen to us where a discussion were not in our favor.
Appreciate ourselves then we will also get appreciation for life back from others because our personality is our weapon.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, June 21, 2013

Een Vriend in Nood is Inderdaad een Vriend.

Een Vriend in Nood is Inderdaad een Vriend.

Een Vriend in Nood is Inderdaad een Vriend


Eenheid is macht daarom is het heel belangrijk om veel contacten en vrienden te hebben op deze aardbol.
Samen sterk en nooit zonder werk, want de steun van elkaar hebben we nodig.
Kleine vissen groeien uit tot  grote vissen en die eten de kleine weer op.
En helaas zijn we nooit groot genoeg om ook opgegeten te worden in de grote mensen massa waar er altijd iets verkeerds kan gaan.
Dus iedereen kan in een onverwachte noodsituatie komen waar er geen directe oplossingen voorhanden zijn.
Dat moment zullen we iemand nodig hebben om naar ons te luisteren of directe hulp te verlenen.
Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Tenminste als we echte vrienden hebben, want die zullen elkaar altijd steunen.
Zullen in nood situaties zich mengen in onze problemen en er zal gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
Waardoor een vriendendienst beantwoord zal worden met een gunst en meer respect voor elkaar en zo overwinnen vrienden iedere noodsituatie tezamen.
Want in noodsituaties leren we onze vrienden kennen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

A Friend in Need is a Friend Indeed.

A Friend in Need is a Friend Indeed.

A Friend in Need is a Friend Indeed


Unity is power, therefore it is very important to have many contacts and friends on this earth.
Together we are strong and never out of work, for the support to each other we need.
Small fish grow into big fish and eat the little again.
And unfortunately we are never big enough to be also eaten in the great mass of people where there is always something can go wrong.
So anyone can come in an unexpected emergency where there is no immediate solutions are available.
Sometimes we need someone to listen or need immediate to help us.
But if the need is greatest, is the rescue near.
At least if we have real friends, because they will always support each other.
Will interfere them in our trouble and there will be a joint solution.
Which will answered  as a favor and will give more respect for each other and overcome every emergency as friends together.
Because we learn to know our friends in emergency situations.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Daily Poetry and Stories Portal - A Friend in Need is a Friend Indeed

Thursday, June 20, 2013

Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn.

Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn.

 Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn


Alle dagen in ons leven zijn gelukkig niet het zelfde en als we konden kiezen zou dat de oplossing zijn maar helaas is dat niet zo.
Want er zijn ook pijnlijke dagen dat alles tegen zit en er dan ook nog eens iets onprettigs  gebeurd of tegen ons word vertelt waardoor ons hart de pijn moet kunnen verdragen.
Dat zijn dan van die dagen die we snel willen vergeten maar dat is niet zo eenvoudig als met een goede dag.
Als ons pijn gedaan word werkt dat op onze zenuwen en zijn we totaal van slag en het komt steeds weer terug in onze gedachten iedere keer maar weer als we ermee geconfronteerd worden of die persoon ontmoeten of zelfs alleen maar de naam horen.
Maar dat is nu iets wat we moeten leren te vergeten laat zo iets één keer voorkomen en die dag kunnen ze ons pijn doen maar ons leven moet positief door gaan en niet door deze ene ervaring een breekpunt in het positive leven worden.
De pijn kunnen we niet meer veranderen die is er al geweest en dat kunnen we alleen maar verbeteren door een positieve houding aan te nemen.
Verschrikkelijke dingen en ongelukken komen altijd onverwachts en op een niet gepast moment maar er zal niets aan te veranderen zijn alleen door kalm en beheerst te blijven kunnen we onze emoties bedwingen en voor de beste oplossingen zoeken.
Denk op zulke momenten altijd aan anderen die vele ergere dingen dagelijks moeten ervaren en probeer zo positief te denken over ons eigen probleem.
Morgen is weer een andere dag met nieuwe ervaringen en uitdagingen op weg naar een beter beheerste toekomst waar tevredenheid en positieve kracht overheerst.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Just because of You are Painful Today does Not Meant Tomorrow will Not be Great

Just because of You are Painful Today does Not Meant Tomorrow will Not be Great

Just because of You are Painful Today does Not Meant Tomorrow will Not be Great.


Every day in our life are will not the same and if we can have the choice, that would an ideal solution but unfortunately life is not like this.
There are painful days when everything can go wrong and then something went in an unpleasant way or we have been told by someone what is actually happen.
Our heart must be strong enough to endure the pain.
Those are the days we want to forget but it’s not as simple to do this as the same as when are having a good time.
If we get a painful day, it will work on our nerves and we are completely devastated.
This feeling are repeated over and over again in our minds every time when we are confronted with that person or even just by hearing of their name.
But that is something we must learn to forget and leave that pain behind us.
We should keep in mind that only those bad days can hurt us but our life should remain positive and don’t let this experience to be the break point in our positive life.
The pain we can not change as it was already happened , but we can improve by adopting it with a positive attitude
Terrible things and accidents are always unexpected and happened on an unappropriated time but nothing can be changed
We only need to stay calm to control our emotions and search for the best solutions.
Always think that some person who living on the other part of this world, may suffer even worse on their daily life.
So we have try to think positive about our own problem.
Our pain today will not be endured and tomorrow is a brand new day with challenges towards a better future which can give us the satisfaction and dominate with a positive strength.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Wednesday, June 19, 2013

De Andere Kant van de Medaille.

De Andere Kant van de Medaille.

De Andere Kant van de Medaille.


Voordat wij een medaille in de lucht gooien weten we nooit op welke kant hij gaat vallen en dat kan ons verrassen.
Als wij personen de eerste keer ontmoeten is het altijd belangrijk om goed na te denken in welk contrast en waarom deze ontmoeting plaats vind.
Op dat moment kunnen wij een hele goede indruk hebben van de personen en kan er een hele goede communicatie plaats vinden.
Als er door de ontmoeting een betere toekomst voor alle partijen inzit dan word er een beste beentje voor gezet en zal een gesprek eerder gezellig verlopen.
Omdat ontmoetingen met een winst gevende afloop het humeur nu eenmaal bevorderen en de vrolijkheid van de gezichten is af te lezen.
Maar niet alles is wat het lijkt en velen mensen lopen met een masker op en zijn erop getraind om een goed verhaal te kunnen presenteren waar velen in geloven.
Zijn alleen uit op zakelijke belangen en vriendschap is niet belangrijk voor hun ze denken niet sociaal en zijn erg egoistisch.
Kunnen praten als de besten en zijn zeer vriendelijk ook komen ze zeer sociaal over maar daar schuilt de waarheid achter.
Want die is geheel anders en in hun gedachten is er één richtings verkeer.
Wij kunnen ons voorstellen wat deze mensen zouden kunnen bereiken met hun talent als ze de inteligentie hadden om eerlijk te zijn.
Daarom hebben ze gekozen voor de anderekant van de medaille omdat de intelligentie die hoort bij dat verstand ontbrak.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

The Other Side of the Coin.

The Other Side of the Coin.

The Other Side of the Coin

Before we throw a coin in the air, we never know which side it is going to fall and that can surprise us.
When we meet people for the first time, it is always important to think in which contrast and why this meeting takes place.
At that time when we have a great impression of the people a very good communication may take place later.
If there is a better future for all parties in a meeting then all want to make their best foot forward and the conversation can have a nice ending.
When we all giving out the good mood in our encounters which generates  a profit then the happiness can be seen at all faces.
But not everything is what it seems and many people are walking with a mask, they are well trained to be able to present a good story that can make many peoples believe on them.
They only into business interests and friendship is not important for them because they are anti social and very selfish.
Can speak as the best and are act friendly for other to think them looks like very social but the truth is different.
Because the real thing is completely different and in their minds there is a only one way traffic.
When they where honest, we can imagine what these people could achieve with the talent and intelligence they have.
However, they have chosen the other side of the coin because they lack on the intelligence associated with understanding a honest life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, June 18, 2013

We Moeten Leren om te Dansen in de Regen.

We Moeten Leren om te Dansen in de Regen.

We Moeten Leren om te Dansen in de Regen


Een perfect leven heeft niemand want we willen altijd meer maar als wij een geregeld tevreden leven hebben is al een goede basis.
Het zal van kinds af aan tot onze laatste dagen in het leven gepaard gaan met vallen en op staan er van leren en soms de les worden gelezen.
Na de regen komt er zonneschijn dat is het beste spreekwoord om aan te denken.
Het is altijd stormachtig in ons leven dus we moeten leren te dansen met een glimlach en vooral eerlijk zijn tegen onszelf en anderen.
Altijd positief blijven en geen negatieve dingen gaan doen en dan in die spiraal blijven hangen, want dat gaat niets op lossen maar alleen maar verslechteren..
Als er negatieve dingen gebeuren in ons leven accepteer die dan op dat moment met een glimlach en transporteer het direct door naar iets positiefs.
Hetgeen wat al gebeurd is dat is gepasseerd en kunnen we nooit meer veranderen als we daar zelf niks aan doen want wij zijn diegenen zelf voor de verandering daarvan.
Wijzelf zijn het die de ommekeer van negatief naar positief omzetten door een positieve houding aan te nemen en ons ook verder zo te gedragen.
Het heeft helemaal geen zin om ons humeur te laten veranderen door een negatieve gebeurtenis en daar psychische problemen mee te creëren.
Wees verstandig als het stormt in ons leven en het regent hard door de problemen trekt onze dansschoenen aan en ga dansen met een positieve glimlach in de regen.
Want na de regen komt de zonneschijn en dat zal vreugde en de pret alleen maar verbeteren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

We must Learn to Dance in the Rain.

We must Learn to Dance in the Rain.

We must Learn to Dance in the Rain


No one can live with perfect life because we always want more, but if we have a ordinary life is actually a good foundation for us.
It will be a long learning process from childhood until the last day in our life,  accompanied by trial and errors,  while sometimes we get the lessons from our readings.
After the rain comes sunshine that is the best proverb to remind us always.
It might be stormy in our life sometimes, so we have to learn to dance with a smile and especially to be honest with ourselves and others.
Always stay positive and do not think for negative things because nothing can be solve if we keep stuck in that negative spirit but it will just worsen the case.
When negative things happen in our life, it is better to accept it at that time with a smile and try to overturn it directly to something very positive.
The thing which happened was already over and we can never change if we do not help ourselves.
Only thing we can change is by motivating ourselves.
We ourselves are the ones who can reverse from negative mind to a positive attitude and continue to behave this.
It has no sense to let our life being affected by a negative event and that only can create psychological problems for us.
Be wisely when there is storms and hard rains in our life because of problems, we should start pulling our dancing shoes and dance with a positive smile in the rain.
After the rain comes the sunshine and we can have the joy with fun which will only improve our life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Monday, June 17, 2013

Gemoedsrust zal Ons de Grootste Rijkdom in deze Wereld Geven.

Gemoedsrust zal Ons de Grootste Rijkdom in deze Wereld Geven.

Gemoedsrust zal Ons de Grootste Rijkdom in deze Wereld Geven


Soms gaan de dingen in ons leven niet zoals wij het hadden verwacht.
Dan vergt dat veel energie van ons lichaam doordat we zenuwachtig zijn en onze gedachten constant daarmee bezig zijn.
We hebben geen rust meer en weten ook soms niet meer wat er tegen te doen of wat er nog meer zal komen.
Want vaak komen problemen massaal op ons af en dan zijn er niet één twee drie oplossingen voor te vinden.
Als daardoor dan ook in de relatie sfeer iets verkeerds gaat komen er ook nog eens psychische problemen bij en zal het ook nog eens schade toebrengen aan de nachtrust.
Er hoeven maar kleine veranderingen plaats te vinden in ons leven en het kan uitgroeien tot een innerlijke catastrofe die ons diep raakt.
Daarom als we de rust en vrede in ons leven hebben gevonden blijf er in geloven want dat zijn de grondbeginselen van rijkdom.
Frustraties veroorzaken zenuwen en die zorgen voor fouten zodat waardering en respect verloren gaat waardoor persoonlijke contacten worden verbroken en de weg naar eenzaamheid geen vreugde zal brengen.
En een rijkelijk sociaal leven kan veranderen in een oneindig roekeloos bestaan zonder geliefde vrienden.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen