Saturday, August 31, 2013

Maakt niet uit wat Mensen Denken van Ons, Gewoon Blijven Lachen en Doorlopen.

Maakt niet uit wat Mensen Denken van Ons, Gewoon Blijven Lachen en Doorlopen.

Maakt niet uit wat Mensen Denken van Ons, Gewoon Blijven Lachen en Doorlopen


Veel mensen hebben zelf niet zoveel gesprekstof en denken dat ze er goed aan doen om te gaan  roddelen en slecht spreken over anderen.
Maar dit bepaald dan alleen maar hun eigen karakter, want zodra ze ons de rug toekeren  praten zij weer met anderen over ons.
We kunnen ze daar niet van weer houden , dus het beste is gewoon om onze glimlach te behouden en op onze eigen manier door te gaan.
Om het iedereen naar de zin te maken is ook onmogelijk dus wees onszelf en reageer of luister niet wat anderen zeggen, want jaloezie is als duivels.
Andermans boeken is een duister lezen, dat zegt al genoeg dus leef gewoon zoals we zelf denken dat het sluit aan onze levensbehoeften en wensen.
Anderen hebben hun eigen leven waar wij ons eigen ook niet in willen mengen, omdat wij nooit weten wat er in anderen hun lichaam en gedachten omgaat.
Onze eigen glimlach kan ons gelukkig maken en daar kunnen we ook meer succes mee behalen luisteren naar negatieve uitlatingen van anderen want geeft alleen maar narigheid.
Alle goede dingen die we voor anderen doen zijn meestal snel vergeten en worden eerder negatief dan positief tegen anderen door vertelt zonder daarbij te glimlachen maar alleen ernstig te kijken.
Als we op weg zijn naar ons succes, hoeven we niet terug te kijken naar mensen die slecht over ons spreken, want dat is voornamelijk gezegd door afgunst.
Hou altijd van jezelf, en ben trots hoe verschillend jij je ook voelt, uniek zijn geeft altijd opspraak en reacties maar dat maakt het verschil.
Liefde voor onszelf zal altijd overwinnen in deze situaties wetende dat wij niets verkeerds doen en de wetten van het leven respecteren vanuit ons hart.
Altijd een helpende hand bieden voor iemand die het echt nodig heeft geeft ons de voldoening die onze glimlach meer waarde geeft.
Weten wie wijzelf zijn is meer belangrijk dan naar de veroordeling van een ander te luisteren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/maakt-niet-uit-wat-mensen-denken-van-ons-gewoon-blijven-lachen-en-doorlopen.htmlNo Matter what People Think of Us, Just Keep Smiling and Walk Away from it.

No Matter what People Think of Us, Just Keep Smiling and Walk Away from it.

No Matter what People Think of Us, Just Keep Smiling and Walk Away from it


Many people do not have many topic for conversation and they think can do well by gossiping and talking ill of others.
But this just show their real own character, because once they turn their backs on us, they will start to talk bad to others about us.
We can not stop them for doing this, so it’s best just to move forwards and continue In our own way with a smile.
It is impossible to please everybody, so just be ourselves and do not listen to what others say, because jealousy is an evil.
To read other people’s life books will be a darkness for us, so we just need to find our own way which can suit for our necessities and desires.
Everybody have their personal life which we do not want to mix it in, because we never know what is going on in their body and mind.
Our smile can make us happy and we can then achieve more success, because listening to negative comments from others will only gives us the trouble.
All good things we do for others are usually been forgotten quickly and by telling negative rather than positive to others without a smile and looks very serious while they were talking.
When we are on our way to success, we no need to look at people who talk about us, because that is mainly spoken due to enviousness.
Always love ourselves and be proud if we feel  we are different than others, be unique will always get more attentions by others but that makes the difference in life.
Love for ourselves will always overcome these situations in knowing that we are doing nothing wrong and we respect the rules of life from our hearts.
Always offer a helping hand to someone who really need it will gives us the satisfaction to make our smile become more valuable.
Knowing ourselves is more important than focus on the condemnation by others.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenFriday, August 30, 2013

Laten We Onze Aarde een Betere Toekomst Geven Tezamen.

Laten We Onze Aarde een Betere Toekomst Geven Tezamen.

Laten We Onze Aarde een Betere Toekomst Geven Tezamen


Er is nu zoveel ergernis in de wereld dat als we een krant lezen of de televisie aanzetten er alleen maar slecht nieuws is.
Waardoor we zelf ook ongerust en gefrustreerd worden, want niemand weet waartoe het allemaal zal leiden als we kwaad met kwaad gaan vergelden.
Het zal er allemaal geen goed aan doen om nog meer verdriet en ellende te creëren in de wereld, want er zullen op zeker ook onschuldige burgers de dupe worden door gewelddadige acties met een uitzichtloos einde.
Dit is geen positieve oplossing voor vrede te creëren alleen het grootste probleem is dat wij er helemaal geen invloed op hebben en dat een andere eenling wel geheel alleen kan beslissen over de eindbestemming van anderen hun leven.
Alles is op dit gebied zo oneerlijk verdeeld, want de wereld is van ons en we kunnen die samen verbeteren zelfs de opperbevelhebbers kunnen daar nooit alleen als beste over beslissen.
De individuele beslissing die hun nemen zal altijd voor eigenbelang zijn en nooit voor het landsbelang dus daar gaan we geen vrede mee krijgen.
Maar wel kunnen wij zelf al eens beginnen met meer sociaal tegenover elkaar te zijn en vriendelijker met respect en eerlijkheid.
Met een uitgangspunt om elkaar te helpen en niet te misbruiken zodat de harmonie onder de bevolking zal terug keren.
Waardoor er betere relaties uit zullen voortvloeien en de kans op een verbeterende economie eerder haalbaar zal zijn door de samenwerking met vertrouwen.
Denk niet egoïstisch en geef elkaar dat vertrouwen en heb begrip voor elkaar waardoor iedereen daar voordelen bij heeft en erop onze aarde een betere toekomst is met vrede.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


Lets Give our Earth a Better Future Together.

Lets Give our Earth a Better Future Together.

Lets Give our Earth a Better Future Together


There is so much annoyance in the world now that when we are reading on newspaper or turn on the television there is only bad news.
Which also make us worry and frustrated because no one knows where its heading to when we all repay evil with evil.
It is not advisable to create more bad and misery in the world,  because there will certainly be some innocent civilians need to confront the brunt of violent actions with a hopeless end.
One of the biggest problem is that we have no influence on any positive solution for peace, however some leader out there want to decide the final destination of other people  life.
Everything is in this area so unfairly distributed because the world is belong to us so we should improve and make it better together.
Even the supreme commanders of a country may not make the best decision.
Their decision are mostly base on self-interest instead of for the importance of the country, thus we will never get peace.
But we can start it by ourselves with being more socially and friendly towards each other with respect and honesty.
With a good initial move to help each other and not to abuse it so that harmony among the people will return.
Thereby the relationships can be strengthened and it is also possible to improve the  economy through collaboration with confidence.
Do not be selfish and always trust on each other and have mutual understanding, which as a result will give advantages for everyone so our earth will be having a better future with peace.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenThursday, August 29, 2013

Always Remain Strong because Strong Walls Shake but Never Collapse .

Always Remain Strong because Strong Walls Shake but Never Collapse .

Always Remain Strong because Strong Walls Shake but Never Collapse


To say weak people are always victims in this world is not true, because someone who is very strong mentally and spiritually can become a victim too.
When we trust everybody then it is unfortunately a form of weakness in our life .
The saying “Every man’s censure is first moulded in his own nature” have more disadvantages than advantages in these modern times .
Just look at each hotel there are close circuits cameras everywhere now and its stay there for a reason, because the trust has been abused more often .
Hotel is suppose to be a safe place for their guests to stay but now they have to protect the guests for guests and staff with their 24 hour surveillance camera.
The building exterior walls is not enough to be protected because they even built a security layer with automatic doors and cameras to provide additional protection for the guest in the hotel against crime
This will let us to think about the changing of humanity is a disadvantage.
There are many challenges that we face in life, everyone has their own wall , but the important thing is that the wall will never collapse.
Therefore we must protect ourselves and build a strong wall with different level of security processes.
We must prepared that when something bad happened to our private life, we will not collapse and lose everything because our foundation in life are still very weak.
Always be prepared and build a wall for ourselves and those we love,  to protect us against the worst possible evil.
A complete and protected solution to every attack can change for our life.
So our life will not collapse but we learned our lesson everthing we manage to overcome challenge when our wall was shaken.
We are back stronger and they may just shake our wall but our life will not collapse, instead it will always remain to stand like a rock in the surf.
While the evil will walk towards the wall and bang his head against it.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenWednesday, August 28, 2013

Balans is de Sleutel in het Leven.

Balans is de Sleutel in het Leven.

Balans is de Sleutel in het Leven


Wij weten allemaal dat er veel veranderd in de wereld zowel met de economie als de karakters van de mensen, het word er niet vrolijker op.
Maar toch moeten we ons daar op aanpassen en ermee om leren gaan hoe moeilijk het ook is wij zijn een deel van deze maatschappij en moeten er zelfs in leven en dat is beter te doen met een glimlach.
Er gebeuren te veel dingen in ons leven dus we moeten alles balanceren.
Het is niet een gemakkelijke opgaven , maar met het oog op een goede sociale verbinding met elkaar is dit de manier waarop we het moeten doen.
Het is geven en nemen in het leven respect voor elkaar tonen en dat zal niet zonder slag of stoot gaan, meerdere keren zullen we moeten slikken of eens diep adem halen maar er zal een vreedzame oplossing met balans moeten zijn.
Ook moeten we een balans vinden op de werkvloer want daar brengen we vaak te veel tijd door met ons werk om het geld dat we nodig hebben voor het betalen van alle rekeningen bij elkaar te krijgen.
En zo vergeten we soms onze belangrijkste persoon “partner” die ons ook nodig heeft om tijd met hen door te brengen wat later frustraties geeft en een meningsuiting na verloop van tijd.
Zo moeten we onze balans weten te vinden en ervoor te zorgen niet iemand te verwaarlozen die we liefhebben en ook een deel van onze toekomst is.
Ons eigen altijd sociaal gedragen en ervaringen met anderen gezamenlijk te delen om zo te leren van elkaar.
Want als we de controle en balans van ons eigen leven verliezen zal dat alleen maar nadelige gevolgen hebben en zal ons toekomst beeld anders verlopen dan we het hadden voorgesteld.
Balans met het leven geeft ons de sleutel waarmee we ieder slot kunnen openen op een vreedzame manier.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan JansenBalance is the Key in Life.

Balance is the Key in Life.

Balance is the Key in Life


We all know that many things has been changed in the world with both economy as well as the characters of people, it certainly won’t makes us happier.
Yet we have to adapt it and learn the difficult ahead in store for us because we are a part of the society we live so it is better to do it with a smile.
Many things happen in our life so we have to find balance in everything.
It is not an easy tasks, but in order to create a good social connection with each other, this is the way we should do it.
It’s always give and take in life to show respect for each other and it is not wise to go fighting with each other.
Sometimes we will have to swallow it ourselves or even take a deep breath but there will be a peaceful solution with balance eventually.
We also need to find a balance in the workplace because we often spend too much time with our work to get the money and pay for all the bills.
Thus we sometimes totally forget about our most important person /partner who also needs us to spend time with them, otherwise they might getting frustated and for sure will show their emotions to us sooner or later.
So we need to know the way to find our balance and make sure won’t neglect someone we love because they are part of our future.
We must always behave socially and share experiences with others in order to learn from each other.
Because if we lose balance and control for our own life then it will adversely affect on our future and this give a different picture of life than what we’ve imagined.
Balance in life gives us the key for us to access every lock in a peaceful manner.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenTuesday, August 27, 2013

Als je Gaat om te Proberen, ga Helemaal, Anders is het zelfs Beter niet te Beginnen.

Als je Gaat om te Proberen, ga Helemaal, Anders is het zelfs Beter niet te Beginnen.

Als je Gaat om te Proberen, ga Helemaal, Anders is het zelfs Beter niet te Beginnen


Of we nu jong of oud zijn, rijk of arm we hebben allemaal ideeën en zijn in onze gedachten ook bezig om ze uit te voeren en willen ze graag realiteit maken.
Maar meestal hebben we het nog niet zo uitgewerkt dat we het aan durven omdat er altijd twijfels ontstaan.
Denken dat we het niet aan kunnen en bang om te falen of hebben we niet genoeg ervaring om het te kunnen waar maken.
Er zal altijd wel wat zijn om het niet door te laten gaan, want een excuus is zo gevonden, maar dat is niet de juiste manier.
Bijvoorbeeld als we willen gaan bungee jumpen is er ook een idee ontstaan en een gehele voorbereiding in onze gedachten om het te gaan doen, want het brengt ook een hoop spanningen.
En het moment dat we dan willen gaan, hebben we ook nog een hoop zenuwen om zo hoog in de lucht te gaan en dan naar beneden te springen.
Op het ogenblik dat we dan daar boven staan en naar beneden kijken moeten we ons eigen dan ook zo voorbereiden dat we ook daadwerkelijk springen.
Want het idee is erg goed maar om het echt te doen daar is ook daadkracht voor nodig en zelfvertrouwen om de wilskracht te hebben om het te willen uitvoeren.
Maar als we al zover zijn en starten te gaan met zenuwen in ons lichaam en daarna helemaal daarboven staan met knikkende benen om te springen.
Moeten we niet meer twijfelen anders was het beter om er niet aan te beginnen en onze zenuwen zo in bedwang te houden.
Want wie A zegt moet ook B zeggen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


If we’re going to Try, go All the Way. Otherwise, do Not even Start.

If we’re going to Try, go All the Way. Otherwise, do Not even Start.

If we’re going to Try, go All the Way. Otherwise, do Not even Start


Whether we are rich or poor, young or old we all are have some ideas in our thoughts and working on to implement them to make a reality.
But most of the time we dare not to work it out because there are always doubts arise.
Think that we can not handle it and afraid to fail if we do not have enough experience to make it real.
There is always some excuse when we want to let go for something, but that’s not the right way.
For example if we want to go for bungee jumping, there is a brilliant idea for us thus we created a whole lots of preparation in our minds, but in the meantime,  it also brings a lot of tension to us.
And before we want to do that act, we also have a lot of nerve to go so high in the air and then jump down.
At the time that we stand up there high in the air and look down, we are preparing to battle against our own nerves so that we can actually jump.
Because the idea is very good but to really execute it we need to have determination and self-confidence to overcome our fear on that moment.
But we are already go far up and start to deal with nerves in our body and then stand up there with trembling legs before we jump.
We should no longer have doubt on ourselves because if we still keep our nerves then it is better not even to start this act.
Because the proverb says “In for a penny, in for a pound”.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenMonday, August 26, 2013

Neem Nooit Definitieve Beslissingen door een Tijdelijk Gevoel.

Neem Nooit Definitieve Beslissingen door een Tijdelijk Gevoel.

Neem Nooit Definitieve Beslissingen door een Tijdelijk Gevoel


Iedereen weet dat definitieve beslissingen nemen in het leven altijd moeilijk is.
Om een juiste beslissing te nemen is geen gemakkelijke taak en kan verkeerd gaan als we niet in het goede humeur zijn.
Een beslissing nemen terwijl we geen optimaal gevoel erbij hebben is altijd gevaarlijk en kan teleurstellingen veroorzaken.
Soms zijn we ook gefrustreerd door een bepaald iets en als we op zo’n moment iets moeten beslissen dan kan dat wel eens een geheel onverstandige uitwerking hebben.
Door goede of slechte gevoelens beslissingen nemen is altijd af te raden, omdat het beter is om iets te beslissen als er berekende resultaten of uitmuntende feiten zijn.
Foute beslissingen worden er snel genomen als onze gevoelens een rol gaan spelen doordat we kwaad zijn of te optimistisch en we eigenlijk ons zelf dwingen om het verkeerd te doen doordat door het gevoel ‘t ons soms niet meer kan schelen of het goed of slecht is.
Het kan ook wel eens goed aflopen en dan zijn we blij maar meestal zal het een negatieve uitkomst hebben en is er achteraf spijt als het al te laat is.
Want goede beslissingen worden er genomen als ze berekenbaar zijn en onder controle van onze gevoelens.
Een definitieve permanente beslissing nemen door een tijdelijk gevoel zal meer verdriet dan vreugde aan ons leven geven.
Maar wanneer is er het juiste gevoel voor de definitieve permanente beslissing?

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan JansenNever make Permanent Decision by a Temporary Feeling.

Never make Permanent Decision by a Temporary Feeling.

Never make Permanent Decision by a Temporary Feeling


Everyone knows that to be responsible for making decisions in life is always difficult.
To make a right decision is not an easy task and things can goes wrong if we are not in the good mood.
Make a decision without the best feeling is always dangerous and can cause disappointments.
Sometimes we are frustrated by a certain thing and if we need to decide anything at that time, it may develop into a completely erroneous situation.
It is always not advisable to make decision base on our feeling and we should only decide something when we can estimated the results or the outstanding facts.
If our feelings play a role then its very easy to make wrong decisions because we are angry or overly optimistic and we actually force ourselves to make a decision because sometimes we no longer care for whether it’s good or bad.
It can turn out well sometimes and make us happy but usually it will have a negative outcome and we will regret it later but then it is too late.
Because good decisions are always make when we can control our feelings.
Make a permanent decision by temporary feeling will give more grief rather than joy to our life.
But then when is the proper timing to make a permanent decision?

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenSunday, August 25, 2013

Het Meest Sprankelende Moment voor Onze Ouders Was de Dag dat we Werden Geboren.

Het Meest Sprankelende Moment voor Onze Ouders Was de Dag dat we Werden Geboren.

Het Meest Sprankelende Moment voor Onze Ouders Was de Dag dat we Werden Geboren


De gevoelens van verliefd zijn is iets onbeschrijfelijkst in ons leven maar de geboorte van ons eigen kind overtreft alles en is uitmuntend.
Het moment dat we weten dat er een nieuw leven op komst is van degene waarbij onze liefde is veranderd het totale beeld van het leven  en zijn we opnieuw in de wolken omringt door engelen.
Weten dat er een nieuw leven aan het groeien is maakt ons zenuwachtig en nieuwsgierig.
Gedurende 9 maanden van nervositeit  en spanningen kunnen ze gaan kijken bij de dokter in het ziekenhuis naar de echo en zien een echt nieuw mensje en ons bewegen tegelijkertijd  wat voor geslacht het zal zijn.
Dan komen er weer nieuwe spanningen van blijdschap door de gehoorde resultaten van de dokter als er geen complicaties zijn.
Zeer blij word het ziekenhuis verlaten en word er al overlegd wat voor naam er gegeven gaat worden en daar word dan nog maanden over gediscussieerd tot zelfs na onze geboorte.
Er ontstaat als een echt bewegend lichaampje in de buik van onze Moeder waar Vader geregeld over wrijft en aan voelt.
Wij bewegen en trappen al in het rond en dat geeft zelfs goede gevoelens bij onze ouders en hoe meer de dag nadert van onze geboorte zoal ook de spanningen stijgen.
Onze ouders  zijn al blij met ons als we nog niet eens ter wereld zijn gebracht, dat is toch wel een trots gevoel als we daarop terug denken.
De tijd verstrijkt en de weeën beginnen op te komen bij onze Moeder, bij het horen van deze woorden worden de zenuwen van onze Vader getest en die heeft het niet meer die wil gelijk naar het ziekenhuis en vergeet alles.
Moeder blijft bij haar positieven en belt eerst met de verpleegkundige arts en vraagt om advies en volgt eerst alle stappen voordat ze naar het ziekenhuis wil vertrekken.
Vader is al helemaal gespannen want ziet dat zijn geliefde ook pijn heeft en niet op haar gemak is maar probeert rustig te blijven en geeft advies.
Tot het moment is gekomen dat ze toch maar besluiten dat het serieus is en de weeën beginnen door te zetten en dat het tijd word dat  er een kraam verzorger aan te pas gaat komen.
Bij de geboorte als ze de eerste geluiden horen en ons horen huilen barsten er tranen van geluk ook de pijn die onze Moeder heeft geleden is sneller vergeten dan de vreugde die daarna volgt.
We zijn geboren met liefde en in vrede, ter wereld gekomen met een missie en een doel.
Laten we dat sprankelende moment van onze ouders bij onze geboorte voortzetten in ons eigen leven met liefde en vrede.
Geef elkaar de hand en geen zorgen en denk vooral aan de dag van morgen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan JansenThe Most sparkling Moment for Our Parents was the Day We were Born.

The Most sparkling Moment for Our Parents was the Day We were Born.

The Most sparkling Moment for Our Parents was the Day We were Born


Feeling of being in love is something indescribable in our life but the birth of our own child is excellent and can surpasses everything.
The moment we know that a new life is coming from the one we love will changed the overall picture of our life and on that time we are in the clouds surrounded by angels.
Knowing that a new life is growing can makes us nervous and curious.
During the 9 months of nervous and tension, we will visit doctor in maternity hospital to go for ultrasound screening and see in their own eyes a new life is growing and moving. simultaneously, they can know what gender of the baby from the result.
Then we will go back home with new tensions of joy in our body after listen the results from doctor, provided there are no complications.
Leaving the hospital with happy mood and we will start to discuss about the first name to give for the baby, we might debate about it for months and even after birth before officially submit the name to the Municipal.
The baby inside the stomach of mother created a truly moving corpuscle and the Father are so excited that he regularly rubbed and feel the life on it.
We kick and turn around all time in our mother’s stomach and that gives good feelings to our parents.
Tension will arise for our parents when the due date of our birth is approaching.
Our parents are happy with us even before we have been brought into the world, which is quite a sense of pride for us when we think back on it.
Time passes and the contractions begin to come to our Mother when we are due to delivery, our father heared these words and holding on his nerves, and he want to go directly to hospital and forget everything.
Mother remain her positives and call the nurse and doctor first to ask for advice then follow all the necessary steps before leaving to the hospital.
Father is certainly tense because he saw his beloved suffering the pain and not at ease but he try to remain calm and give advice.
Until the time has come and they know it was serious because the contractions are begin and it’s time to check in at the maternity booth and waiting the extensive care from nurse and doctor..
During birth, when our parents hear the first cry from us cry burst out of happiness and the pain that our Mother has suffered will be quickly forgotten because of the joy that will follows after.
We were born with love and peace in the world, with a mission and purpose.
Let’s the sparkling the moment of our parents at birth continue in our own life with an endless love.
Give each other the hand then we will have no problems and just focus to think for tomorrow.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenSaturday, August 24, 2013

Versoepeling van de Spanningen.

Versoepeling van de Spanningen.

Versoepeling van de Spanningen


Er zijn vele spanningen in de wereld door de slechte economie en door een verkeerd beleid van sommige staatshoofden.
Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker voor de bevolking die daarmee geconfronteerd word  dus moeten er efficiënte oplossingen komen.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan omdat er een hoop leiders zijn die misbruik maken van hun positie en er geen oplossingen komen maar de dingen juist escaleren.
En die worden aangemoedigd door de bevolking met demonstraties waardoor er meer spanningen ontstaan en alles uit de hand begint te lopen.
Door dat onderhandelingen geen versoepelend resultaat opleveren, omdat machthebbers hun positie niet willen verliezen of afstaan en liever hun eigen volk en land vernietigen met geweld en onrechtmatige handelingen dan voor een vreedzame oplossing te kiezen.
Vrede en realiteit om toe te geven aan de wens van het volk dat is de enige oplossing en versoepeling van de spanningen.
Door macht te tonen en geweld te gebruiken tegen onschuldige mensen zal alleen maar het vuur doen opwaaien en zal op een gegeven moment met gerechtigheid worden beëindigt.
Want levens nemen van onschuldige mensen en zorgen dat eerlijke hardwerkende personen alles kwijt raken zowel materialistisch bezittingen als hun familieleden zonder daar enige rechtmatige reden voor te hebben en alleen maar macht te misbruiken.
Dat kan nooit een goed einde hebben en zal alleen door martelaren niet worden goed gekeurd.
Als de mensheid op deze manier zo in gevaar ,geschaad en misbruik word voor macht en geld is degene die deze positie niet wil afstaan voor het volk of voor zijn eigen land.
Geen versoepeling meer waard maar moeten de spanningen  eens worden opgevoerd tegen hem en zijn aanhangers, want dit heeft met liefde of houden van zijn volk niks meer te maken.
Voor versoepeling en spanningen te laten gelden zijn voor velen zijn laatste dagen als een leider geteld.
DIt kan dan Vrede in de Wereld geven zonder Spanningen

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan JansenRelaxation of Tensions.

Relaxation of Tensions.

Relaxation of Tensions


There are many tensions in the world caused by the poor economy and the wrong policies of some heads of state.
That makes things not easier for the population thus they have to confront with it, so an efficient solutions must be in place.
But that is easier said than done because there are a lot of leaders who abuse their position and don’t want to come up the solutions,  that’s why many things are pending for escalation.
And the population of that country are being encouraged by demonstration so they create more tensions and everything starts to get out of control.
All negotiation fails to provide result, because those in power do not want to lose their position or surrender and prefer to destroy the peace of their own people with violence and wrongful acts rather then choose for a peaceful solution.
The desire of people to give in peace for real is the only solution for the relaxation of tensions.
By demonstrating of power and using violence against innocent people will only stir the fire and this will be ending on a given time with justice.
Because those corrupted authorities taking down the life of innocent people and ensure that honest hardworking people lose everything in possessions as well as their families, without any legitimate reason and they are just abusing power.
That can not have a good end and those martyrs will not allow that to happen.
The humanity in this way becoming jeopardized because those who abuse of power and money is the one who does not want to give up their position for the population or for his own country.
No more relaxation of tensions when everyone raise this issue against them and their followers, because this have nothing to do with love of their people.
Their days for relaxation of tensions as a leader are going to be ended and stepping down is the only peaceful solution.
So this can give peace for the world without tension.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

*Title Contributed by Nataporn Chalawlux 


Relaxation of Tensions.

Relaxation of Tensions.

Relaxation of Tensions


There are many tensions in the world caused by the poor economy and the wrong policies of some heads of state.
That makes things not easier for the population thus they have to confront with it, so an efficient solutions must be in place.
But that is easier said than done because there are a lot of leaders who abuse their position and don’t want to come up the solutions,  that’s why many things are pending for escalation.
And the population of that country are being encouraged by demonstration so they create more tensions and everything starts to get out of control.
All negotiation fails to provide result, because those in power do not want to lose their position or surrender and prefer to destroy the peace of their own people with violence and wrongful acts rather then choose for a peaceful solution.
The desire of people to give in peace for real is the only solution for the relaxation of tensions.
By demonstrating of power and using violence against innocent people will only stir the fire and this will be ending on a given time with justice.
Because those corrupted authorities taking down the life of innocent people and ensure that honest hardworking people lose everything in possessions as well as their families, without any legitimate reason and they are just abusing power.
That can not have a good end and those martyrs will not allow that to happen.
The humanity in this way becoming jeopardized because those who abuse of power and money is the one who does not want to give up their position for the population or for his own country.
No more relaxation of tensions when everyone raise this issue against them and their followers, because this have nothing to do with love of their people.
Their days for relaxation of tensions as a leader are going to be ended and stepping down is the only peaceful solution.
So this can give peace for the world without tension.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

*Title Contributed by Nataporn Chalawlux 


Friday, August 23, 2013

Altijd Creatief Zijn in Ons Dagelijkse Leven.

Altijd Creatief Zijn in Ons Dagelijkse Leven.

Altijd Creatief Zijn in Ons Dagelijkse Leven


Op ons achterwerk gaan zitten en niks doen dat kunnen we allemaal en gaat ook snel vervelen en is niet goed voor ons humeur.
Een energieke persoon zijn is altijd beter en daar komen ook creatieve uitvindingen uitvoord.
Brengt mensen sneller op nieuwe ideeën en zijn goed voor ieder individu zijn intelligentie, omdat we dan meer actief zijn en daardoor meerdere dingen in ons leven voorkomen.
Altijd maar thuis zitten op de stoel en voor de computer of televisie kan ons ook meer verstand geven door de ervaringen die we meemaken of zien.
Creativiteit kunnen we in vele manieren organiseren door meerdere verschillende dingen te ondernemen en aan deel te nemen met afwisselingen en niet te focussen op één onderwerp.
Het dagelijkse leven moeten we zo indelen dat we onszelf goed voelen en alles positief inzien.
Maar om zo creatief te zijn dat we iets nieuws kunnen scheppen waar we zelf en anderen baad bij hebben is iets wat we niet kunnen bereiken door niets te ondernemen.
Uitvindingen worden meestal in de praktijk bereikt doordat we dan eerder op gedachten worden gebracht met een nieuw idee.
Ons eigen afzonderen en als een eenling zullen we nooit zoveel bereiken als dat we onze oren en ogen goed gebruiken in de wijde wereld.
Daarom als wij onszelf beter willen ontwikkelen is het verstandiger om creatief en actief te zijn onder de bevolking.
Waardoor wij onze kansen vergroten om iets eerder te ontdekken door de dagelijkse ervaringen die we dan meemaken.
Want creatief bezig zijn in ons dagelijkse leven is de schepper van nieuwe ideeën.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan JansenAlways be Creative in our Daily Life.

Always be Creative in our Daily Life.

Always be Creative in our Daily Life


Sit still on our ass and do nothing then we will be quickly getting bored and that is not good for our mood.
An energetic person is always better because they often have some inventing and creative ideas.
Creativity can quickly brings new ideas and are good to develop intelligence on every individual, because we can be more active therefore able to prevent multiple things from happened in our life.
Sometimes we sit at home on the chair and in front of the computer or television can also give us more sense by the experiences that we see it with our own eyes.
Creativity can be organized in many ways by taking several different things in alternative way and not to focus on one single subject.
We must organize ourselves in our daily life so that we will have the good feeling and see everything positively.
But to be sure what we create by ourselves and also can benefit for others is something that we can not achieve this by no action.
Inventions are usually achieved in practice because we are brought up with a new idea in mind if we’ve seen it before.
If we isolate ourselves as a loner then we will never achieve the same as when we use our eyes and ears to listen and see the world.
Therefore, if we really want to develop ourselves, it is better to be creative and active so we could be wiser among the population.
Creativity will slightly increase our chances in the society with our daily experience.
Be creative so we can become the creator of new ideas in our daily life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenThursday, August 22, 2013

Kluizenaar.

Kluizenaar.

Kluizenaar


Soms is het nodig om ons helemaal af te zonderen van anderen om bepaalde gedachten geheel alleen te verwerken in een rustgevende omgeving.
Als wij onszelf geheel willen leren kennen tot in het uiterste is het ook goed om een tijdje als kluizenaar door te brengen.
We zullen onszelf dan veel ruimte voor zelfonderzoek met afzondering van anderen moeten toestaan en zo kan je de sleutel ontdekken tot je innerlijke.
Zo zullen we gaan inzien dat de vervulling van het leven die we bij anderen hopen te vinden alleen maar bij onszelf en nergens anders te vinden is.
Schaduwen van anderen die een voorbeeld lijken te zijn voor ons blijken dan geheel overbodig de innerlijke relatie tot onszelf overtreft alles.
Het zal geen gemakkelijke tijd zijn om overal alleen voor te staan en alles te doen zonder hulp en aanspraak op anderen te kunnen maken.
De eenzaamheid zal ons dan beïnvloeden en laten nadenken hoe belangrijk vrienden en mensen die om ons geven in de buurt te hebben.
Een scheiding met anderen en het alleen zijn zal ons karakter testen op vele vlakken en laten inzien hoe belangrijk relaties in harmonie zijn.
Duistere momenten zullen ons eraan herinneren in onze gedachten met te denken aan anderen dat eenzaamheid een onplezierige belevenis is.
Dat we in paniek kunnen raken als er iets gebeurd terwijl we helemaal alleen zijn en alles in de steek hebben gelaten en we geen toevlucht op een ander kunnen maken maar dat het wel nodig is.
Op dat moment leren we dat de omgang met anderen en het verenigen met vrienden om elkaar te helpen in uiterste noodzaak zeer belangrijk is.
Want ook een kluizenaar kan niet alles alleen als er nood is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


Hermit.

Hermit.

Hermit


Sometimes we need to completely isolate ourselves from others to give us some time to think and hope for soothing the process in the environment around us.
If we want to get to know ourselves completely to the extreme, it is also good to spend awhile as a hermit.
The solitude for ourselves should allow plenty of space for self-examination without any disturbance by others, so we can discover the key to our inner mind.
So we only will realize that the fulfillment for our life which we hope to find in others before, is only can be find in ourselves and nowhere else.
The shadows of others who once we thought to be an example for us then becomes superfluous because our own inner feeling surpasses everything.
It will not be an easy task to get anywhere and do everything without help because sometimes we need to depends on others.
The loneliness will affect us and we will start to think back how important to have friends  who loves us nearly by us at that moment.
A separation with others and being alone will be a test for our character in many ways and we’ll then treasure the important of having good harmony in our relationships.
When we are in our dark moment, it can remind us to think for others because loneliness is an unpleasant experience.
That we can be panicked if something happens while we are alone and abandoned everything because we can’t get help from others but at that time it was necessary to do so.
At that time, we learn that when dealing with others and uniting with friends to help each other when absolutely necessary is very important.
Because even a hermit cannot do everything by themselves when there is a need.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenWednesday, August 21, 2013

Liefde is wat Kan Ons kan Laten Lachen als We Moe Zijn.

Liefde is wat Kan Ons kan Laten Lachen als We Moe Zijn.

Liefde is wat Kan Ons kan Laten Lachen als We Moe Zijn


Liefde is er voor iedereen en overal.
Het gezellig hebben en vreugde voelen in ons lichaam is een fijn leven.
Verliefd zijn is wat dit alles ons kan geven, onze gedachten lijken te zijn in een andere wereld waar alleen maar die ene persoon met ons leeft.
Vrolijk zijn en alle zorgen vergeten, nergens aan denken en alles met onze lichaams taal geven en beantwoorden.
Lekker wegzakken in de armen van onze geliefde en ons daar veilig voelen met een verlangen naar meer.
De warmte die we krijgen en voelen oh wat gaat ons hart tekeer,als we kijken in elkaars ogen weten waarvoor we bestemt zijn.
En dat is voor elkaar, niemand kan ons meer stoppen, want wij zijn het perfecte paar, waar we lang over hebben liggen dromen.
Maar nu zijn we dan bij elkaar, het is bijna niet te geloven als we onze gevoelens aan een ander vertellen.
Dat hij / zij is de persoon uit onze dromen en als we bij elkaar blijven, zullen we dat speciale gevoel en verlangen naar elkaar hebben..
We voelen ons vaak te moe wanneer we naar degene gaan die we liefhebben, maar als we er zijn gaat al onze energie omhoog en zullen we de kracht hebben om te lachen en voelen we ons plezierig.
Door jou voel ik me vrij en ongebonden maar ben toch gebonden met jou, jij heb mijn hart veroverd en met liefde gevoed en dat maakt mijn leven zo goed.
Vanwege degene die we liefhebben, voelen we ons vrij en ongebonden, maar we zijn nog steeds verbonden met hen, omdat zij ons hart hebt gevangen en we zijn gevoed met liefde, die ons het leven ook erg goed maakt.
Ons leven zal nooit vermoeiend zijn en de vreugde straalt uit van ons gezicht, we hebben nooit de vrede in ons leven ontmoet totdat we degene zien die we liefhebben en die willen we niet te verliezen.
We zullen elkaar laten lachen totdat we er moe van zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


Love is what can make us Smile when we are Tired.

Love is what can make us Smile when we are Tired.

Love is what can make us Smile when we are Tired


Love is for all and everywhere.
Feeling cozy and joy in our body will be a wonderful life for us.
Love can give this all to us, our thoughts seem to be in another world where there are only a single person who is the one we are in love with.
Can be cheerful and forget all the worries, clear our mind with body language which also give an answer to everything.
Affection wrap us up in the arms of our beloved and we feel safe with a desire for more.
The warmth that we get and feel can keeps our hearts pounding, as we look into each others eyes, we know that we are destined for each other.
And that’s already happened, no one can stop us anymore, because we are the perfect couple, and we’ve been long dreaming about this.
But now we are together, it’s hard to believe when we tell our feelings to another person.
That he/she is the person out of our dreams and when we stay together, we will have that special feeling and desire for each other.
We often feel too tired when coming to the one we love, but when we was there all our energy goes up and we will have felt the strength to smile and get fun.
Because of the one we love, we feel free and unfettered but we are still bound with them, because they’ve captured our heart and we are nourished with love which make our life very good as well.
Our life will never be tired, the joy are radiating out of our face, we have never found the peace in my life until we meet the one we love and we do not want to lose it.
We love our darling with heart and soul that the love for us will give us more pleasure in life with tolerance and understanding for each other.
We will be smiling until we are both tired together.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenTuesday, August 20, 2013

De Naakte Waarheid is Altijd Beter dan te Komen met een Best Geklede Leugen.

De Naakte Waarheid is Altijd Beter dan te Komen met een Best Geklede Leugen.

De Naakte Waarheid is Altijd Beter dan te Komen met een Best Geklede Leugen


Een van de beste persoonlijkheden die een mens kan hebben is iedereen zijn fouten te vergeven voor dat we gaan slapen.
Waarheid, eerlijkheid en respect zijn de goede woorden om te volgen in ons leven om een rustgevend en gewaardeerde plaats in te nemen in de maatschappij.
Een leugen is als de zon, we kunnen hem een lange tijd niet zien maar plotseling komt hij weer tevoorschijn en straalt.
Maar een leugen zal ons altijd verdriet en verderf brengen en daarna krijgen we een naam van dat is een onbetrouwbare persoon.
Bij sommige personen kunnen wij de valsheid in hun ogen lezen maar zijn toch nog ter goede trouw om hun eerst te geloven.
Omdat “zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten” en dan zijn wij een goed slachtoffer voor zulke personen, maar om de snoepjes te eten zullen we eerst het zakje moeten openen en zo maken we kennis met hun ware karakter.
Degene die niets voorziet is altijd gelukkig en degenen die alles voorzien zijn vaak ongelukkig dus wat is wijsheid.
En eerlijkheid in het leven duurt het langst en daarmee geven wij anderen ons vertrouwen en worden we ook vertrouwt.
Iedereen maakt fouten en als wij de fout maken om anderen te geloven en we worden daardoor gestraft en benadeeld is dat alleen maar een les.
Daarna kunnen we voor een korte duur gelukkig zijn en wraak nemen maar we hebben ook de mogelijkheid om voor altijd blij te zijn en dat is om hen vergiffenis te geven.
Vertrouwen kan eenmaal beschaamd worden en dan is het aan onszelf de keus wat we daarmee gaan doen.
Een leugen is ook een keuze maar wie daar voor kiest zal daar ook mee moeten verder kunnen leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen