Sunday, December 29, 2013

Altijd Sterk Staan op wat we Geloven, Zelfs als wij Alleen Staan.

Altijd Sterk Staan op wat we Geloven, Zelfs als wij Alleen Staan.

Altijd Sterk Staan op wat we Geloven, Zelfs als wij Alleen Staan


In het leven is het heel erg belangrijk als we zelf weten wat wij willen en geen volgelingen zijn van wat een ander wil.
We moeten zelf kunnen denken en doen wat wij willen en anderen hoeven niet voor ons te beslissen maar mogen wel meedenken met ons.
De meningen en gedachten van anderen aanhoren is iets waar we alleen maar van kunnen leren en het kan een wijze raad zijn.
Onze houding en gedachten hoeft niet altijd de beste te zijn maar wij moeten wel altijd fatsoenlijk zijn en respect tonen voor een ander met vriendelijkheid.
Maar wij moeten wel altijd baas over onszelf blijven en niet dat een vreemde de beslissingen voor of over ons gaat nemen.
Als we eerlijk en oprecht zijn tegenover iedereen dan hoeft een ander het niet met ons eens te zijn.
Maar we moeten wel een ingenomen beslissing waar we in geloven tot stand houden en niet meer wijzigen, omdat een ander dat wil.
Recht is recht en krom is krom en een verandering van rechtvaardige waarheid, omdat we daartoe gedwongen worden doordat de meerderheid het er niet mee eens is.
Is een vernedering van onszelf en dat moeten we nooit accepteren en gewoon bij ons eerlijke standpunt blijven en de situatie negeren.
Iedereen die de waarheid niet kan aanvaarden en er alles aan wil doen om het niet te hoeven accepteren, daar hoeven wij geen respect voor te hebben.
Zulke mensen in onze vriendenkring kunnen ons geen gewaardeerde toekomst geven, maar zullen altijd uit zijn op voordelen.
En bij nadelen willen ze zo alles verdraaien met leugens en bedrog dat anderen hun het voordeel van de twijfel geven.
In zo’n situatie is het beter om alleen te zijn, want als die anderen niet goed na denken wat er is voorgevallen en niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is.
Dan zijn ze het niet waard om onze vriend te zijn ons en respect te krijgen.
Blijf altijd sterk achter de waarheid staan en mensen die niet in ons geloven passen niet in onze vrienden relaties.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Saturday, December 28, 2013

Het Ontdekken van onze Innerlijke Harmonie geeft ons een Perfect Gevoel.

Het Ontdekken van onze Innerlijke Harmonie geeft ons een Perfect Gevoel.

Het Ontdekken van onze Innerlijke Harmonie geeft ons een Perfect Gevoel


Er zijn veel dingen belangrijk in ons leven maar één van de belangrijkste is om onszelf goed te leren kennen.
Bij iedere situatie weer iets nieuws over onszelf ontdekken en daar goed mee omgaan en dit onder controle houden.
Wanneer we weten dat bepaalde dingen ons heel erg opzet kunnen maken moeten we proberen om die te vermijden.
Zoek het goud niet op als we zilver willen hebben en probeer ons leven zo in te delen dat we alleen daar naartoe gaan of met iets in aanraking komen dat wij er alleen maar vreugdevol van worden.
Er zijn veel dingen om ons heen die een verstoring kunnen geven aan ons, dus het is erg belangrijk om innerlijke rust te houden voor onszelf.
Wanneer we in staat zijn om harmonie te hebben in het leven met een goede balans kunnen we rustig blijven, en kan elk probleem snel worden opgelost.
Als wij onze uiterste grenzen kennen is het belangrijk om daar ook aandacht aan te schenken en niet in een situatie terecht komen en het dan negeren.
Door onze kracht en geest samen te laten werken aan de innerlijke uitersten van onszelf zullen we de balans vinden om altijd de juiste beslissing te nemen.
Het moment dat we maar ruiken of voelen dat het verkeerd kan gaan met onze omgeving en houding moeten we zo verstandig zijn om maatregelen te nemen.
En onze directie veranderen om onszelf en anderen te beschermen voor een uiteenlopende vergissing waar we later spijt van krijgen.
Dat is het toch ook allemaal niet waard en op dat moment laten we onze intelligentie in de hersenen werken over de innerlijke gevoelens en nemen we de correcte beslissing.
Wat achteraf een perfect gevoel geeft door de nieuwe ontdekking van ons innerlijke leven in harmonie.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Friday, December 27, 2013

Wees Altijd Geduldig, dan zullen de Juiste Dingen op het Perfecte Moment tot ons Komen.

Wees Altijd Geduldig, dan zullen de Juiste Dingen op het Perfecte Moment tot ons Komen.

Wees Altijd Geduldig, dan zullen de Juiste Dingen op het Perfecte Moment tot ons Komen


Geduld is een schone zaak, maar het is soms zo moeilijk om te wachten, want het onderwerp zit constant in onze gedachten.
Velen willen altijd de dingen graag overhaast doen, omdat ze niet het geduld hebben door doorlopende financiële kosten of door het najagen van succes.
Maar zonder geduldig te zijn zullen we eerder fouten maken en de dingen niet goed genoeg georganiseerd hebben.
Zoals het spreekwoord zegt “Haastige spoed is zelden goed”
Dingen doen zonder er eerst goed over nagedacht te hebben zal altijd fouten veroorzaken door de haast en daardoor kunnen we er niet met volle gedachten aanwezig te zijn.
Zonder geduld en met zenuwen te werk gaan zal nooit het zelfde resultaat opleveren dan dat we met precisie goed overdacht en tijdloos iets afmaken.
Hard werken met perfectie zal altijd beloont worden op een gegeven moment, daar kunnen we een toekomst en vertrouwen mee opbouwen.
Iedereen zal in ons geloven als we hen geduldig kunnen laten wachten doordat ze iets in een stijgende lijn zien groeien.
Waardoor zo iedereen weet dat het voorgenomen resultaat naar verloop van tijd behaald zal worden en het gezegevierd kan worden.
Daarom ga geduldig te werk in een opbouwende fase zodat een ieder kan zien dat wanneer ze geduldig zijn hun doel bereikt gaat worden.
Dan zal er op het perfecte moment de juiste dingen tot ons komen waardoor er weer eens word aangetoond dat geduld alles overwint.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Always Be Patient, then the Right Things will Come to Us at the Perfect Moment.

Always Be Patient, then the Right Things will Come to Us at the Perfect Moment.

Always Be Patient, then the Right Things will Come to Us at the Perfect Moment


Patience is a virtue, but sometimes it is so hard to wait, because the subject is constantly appear in our mind.
Many people always want to do things in rush, because they do not have the patience by the ongoing financial costs or for pursuing of success .
But when we do not have patience, we will be committing more mistakes and overlook things because of not being well organized enough.
As proverbs says :”More haste less speed”.
Doing things in a rush without think first about it will always cause errors and thus we cannot be well presented with our full thoughts.
Without patience and too nervous to proceed will never finish the same result as when we are considering too much on timeless to do something with precision.
Hard work with perfection will always be rewarded at any given time, from there we can build a future with trust on it.
Everyone will believe in us, if they see anything in a rising line even for sure they have to wait patiently because they have the prove to grow.
So everybody know that the intended result will be achieved over time and it can be triumphed with glorious.
Therefore patiently proceed in a constructive phase, so that everyone can see that if they are patient their goal will be achieved.
Then the right things will come to us at the perfect time, and no more leaving us again, so its become an evidence that patience conquers all.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Thursday, December 26, 2013

Om de Juiste dingen te Bereiken in het Leven, dat is niet Mogelijk met een Verkeerde Aanpak.

Om de Juiste dingen te Bereiken in het Leven, dat is niet Mogelijk met een Verkeerde Aanpak.

Om de Juiste dingen te Bereiken in het Leven, dat is niet Mogelijk met een Verkeerde Aanpak


Sommige mensen zijn zeer getalenteerd maar gebruiken het op de verkeerde manier en daar door gaan er veel dingen anders dan geplant.
Some people are very talented, but use it in the wrong way and therefore there is much amiss.
Als we geen correcte strategie gebruiken om iets op te bouwen en al zijn begonnen met plan 4 terwijl 2 en 3 nog niet klaar zijn dan vragen we om problemen.
Eerst moeten we alles goed voorbereiden voordat we met praktische acties gaan beginnen en dan puntsgewijs te werk gaan.
Wanneer er dan iets niet volgens het plan verloopt moeten we ook geen verkeerde houding aannemen maar rustig de situatie bekijken en oplossen.
Iets beginnen met een slechte aanpak is vragen om stress en tijdverlies wat resulteert in een mislukking.
Weten wat we willen is heel belangrijk en toekomstgericht alles organiseren in de juiste fasen en die daarna achterelkaar afwerken.
Planning is zo belangrijk voor ons om de goede aanpak te laten profiteren van opeenvolgende werkzaamheden waardoor er geen tijd en geld verloren gaan.
Planners zullen altijd voordelen hebben in het leven wat iets wat goed georganiseerd is zal eerder resultaten opleveren in een goede sfeer.
Dus gebruik de geschikte aanpak in het leven om de juiste dingen te bereiken

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

It is Not Possible to Achieve the Right things in Life with a Wrong Approach.

It is Not Possible to Achieve the Right things in Life with a Wrong Approach.

It is Not Possible to Achieve the Right things in Life with a Wrong Approach


Some people are very talented, but they use it in the wrong way and so there are many things going on other than expected.
If we do not use the correct strategy to build on something and started directly with 4th steps in planning while point 2 and 3 were not ready, then we are asking for trouble.
First we have to prepare everything well before we begin our practical actions and then proceed further with pointwise.
If something din’t go according to plan, we also must not having a wrong attitude but stay calm to resolve the situation.
Anything which begin with a bad approach will be causing stressful and time wasting which result in a failure.
Knowing what we want is very important and then forward-organize everything in the correct path to finish it in succession.
Planning is extremely important for us, with a proper plan and approach, we can take advantage for working towards our success without lossing too much of precious time.
A person with proper planning will always have advantages in life as something which is well organized will yield quicker results in a good atmosphere.
So always use the appropriate approach to achieve the right things in life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Wednesday, December 25, 2013

Een Zorgzaam Hart is het Beste Geschenk dat we Kunnen Geven aan Anderen.

Een Zorgzaam Hart is het Beste Geschenk dat we Kunnen Geven aan Anderen.

Een Zorgzaam Hart is het Beste Geschenk dat we Kunnen Geven aan Anderen.


Geschenken kunnen geven en ontvangen is een schitterend iets in ons leven, en het heeft ook met liefde te maken.
Maar als iemand nu geen geld heeft en graag alles wil geven aan de persoon waar ze van houden maar de mogelijkheid er niet is, is er dan geen liefde?
Velen zijn materialistisch en denken dat dure cadeaus geven of ontvangen de liefde is maar dat is alleen maar een gedeelte van liefde gecombineerd met mogelijkheden.
Iemand die echt bezorgd is en het beste voor ons hoopt en bij problemen er is vanuit zijn hart dat zal het grootste cadeau zijn wat wij kunnen ontvangen.
Dat zijn dingen die geen prijs hebben en we niet kunnen kopen dat heeft te maken met tedere gevoelens en innerlijke liefde voor elkaar.
We kunnen gemakkelijk dingen geven of ontvangen maar als daar geen gevoelens bij zijn heeft het niet zoveel waarden.
En zal een ander niet in staat zijn om te voelen hoeveel zorgzame gedachten en liefde het teweeg heeft gebracht om iets te doen of te kopen voor hen.
Iets doen vanuit ons hart met een zorgzame instelling en liefde kost niets maar heeft zoveel waarden voor onszelf en anderen.
De zorgzaamheid en liefde voelen van de ander geeft het leven zoveel meer zin en inhoud dat we al het materialistische makkelijk kunnen vergeten.
Liefde is hetgeen dat onoverwinnelijk is en om dit te kunnen geven met bezorgdheid  en ontferming over andere is het mooiste geschenk dat iemand zich kan wensen.
Als we alles in ons leven bezitten waar we eerst alleen maar van konden dromen zonder enig gevoel van liefde zullen we veel missen en nooit gelukkig zijn.
Dan zullen we iedere dag wachten op de persoon die lief en bezorgd om ons is, die alle aandacht zorgzaam besteed als een geschenk vanuit het hart en aan ons geeft.
Zodat we daarom ook moeten beseffen dat we zorgzame liefde moeten geven als een geschenk aan anderen om het daarna zelf in ontvangst te nemen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/een-zorgzaam-hart-het-beste-geschenk-dat-kunnen-geven-aan-anderen.html

Lees Meer Gedichten…….

#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie

#easybranches #janjansen

Tuesday, December 24, 2013

Samen Moeten we Altijd Vreugde Brengen aan de Wereld.

Samen Moeten we Altijd Vreugde Brengen aan de Wereld.

Samen Moeten we Altijd Vreugde Brengen aan de Wereld


Het jaar is alweer bijna voorbij en iedereen heeft nieuwe wensen met voorspoed voor het nieuwe jaar.
Deze ontspannen maand met veel vrije dagen en overal decoratie met kerstversieringen is een plezier voor iedereen.
Kinderen wachten op de kerstman en genieten van hun schoolvakantie het is gewoon een maand waarin wij allemaal vrolijk zijn.
Familieleden komen tezamen en oude problemen worden vaak weer bijgelegd met elkaar en er is weer vreugde onder elkaar.
Was het zo maar iedere maand dat de mensen vrolijker zijn en meer begrip voor elkaar tonen, omdat iedereen in feeststemming is.
Wij allemaal hebben het afgelopen jaar goede momenten en tegenslagen gehad, daar hebben we van geleerd en gaan het volgend jaar beter doen.
Iedereen kan de kerstman spelen en dure cadeaus voor andere kopen en zo respect proberen af te kopen maar dat zijn alleen maar tijdelijke momenten.
Beter zijn we het gehele jaar goed gehumeurd en vriendelijk voor iedereen, proberen om anderen te helpen en als we ze niet kunnen helpen ze dan met respect te behandelen.
De vreugde aan elkaar brengen kost niets en maakt ons allemaal vrolijk waardoor er meer gelachen word dan gehuild.
Daar zal een ieder blij mee zijn en dat kunnen we allemaal tezamen voor elkaar krijgen als we zelf beginnen om het leven meer te waarderen en elkaar te behandelen met respect.
Een ieder wil graag fatsoenlijk benaderd worden, wij zelf toch ook?
Dus als we daar nu eens mee beginnen met zijn allen zal dat zeker effect hebben op de wereld vrede en zal ons bestaan op aarde met minder angst en stres zijn.
Laten we samen vreugde brengen aan de wereld en er vandaag aan beginnen met onze glimlach

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Samen Moeten we Altijd Vreugde Brengen aan de Wereld.

Samen Moeten we Altijd Vreugde Brengen aan de Wereld.

Samen Moeten we Altijd Vreugde Brengen aan de Wereld


Het jaar is alweer bijna voorbij en iedereen heeft nieuwe wensen met voorspoed voor het nieuwe jaar.
Deze ontspannen maand met veel vrije dagen en overal decoratie met kerstversieringen is een plezier voor iedereen.
Kinderen wachten op de kerstman en genieten van hun schoolvakantie het is gewoon een maand waarin wij allemaal vrolijk zijn.
Familieleden komen tezamen en oude problemen worden vaak weer bijgelegd met elkaar en er is weer vreugde onder elkaar.
Was het zo maar iedere maand dat de mensen vrolijker zijn en meer begrip voor elkaar tonen, omdat iedereen in feeststemming is.
Wij allemaal hebben het afgelopen jaar goede momenten en tegenslagen gehad, daar hebben we van geleerd en gaan het volgend jaar beter doen.
Iedereen kan de kerstman spelen en dure cadeaus voor andere kopen en zo respect proberen af te kopen maar dat zijn alleen maar tijdelijke momenten.
Beter zijn we het gehele jaar goed gehumeurd en vriendelijk voor iedereen, proberen om anderen te helpen en als we ze niet kunnen helpen ze dan met respect te behandelen.
De vreugde aan elkaar brengen kost niets en maakt ons allemaal vrolijk waardoor er meer gelachen word dan gehuild.
Daar zal een ieder blij mee zijn en dat kunnen we allemaal tezamen voor elkaar krijgen als we zelf beginnen om het leven meer te waarderen en elkaar te behandelen met respect.
Een ieder wil graag fatsoenlijk benaderd worden, wij zelf toch ook?
Dus als we daar nu eens mee beginnen met zijn allen zal dat zeker effect hebben op de wereld vrede en zal ons bestaan op aarde met minder angst en stres zijn.
Laten we samen vreugde brengen aan de wereld en er vandaag aan beginnen met onze glimlach

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Monday, December 23, 2013

Een Wonder zal Gebeuren Wanneer we onze Ultieme Energie Gebruiken om de Angsten te Overwinnen.

Een Wonder zal Gebeuren Wanneer we onze Ultieme Energie Gebruiken om de Angsten te Overwinnen.

Een Wonder zal Gebeuren Wanneer we onze Ultieme Energie Gebruiken om de Angsten te Overwinnen


Vaak zijn we te bezorgt over iets en hebben dan angst om het te kunnen verwezenlijken.
Vanwege onze angsten en twijfels hebben we niet de ultieme energie om iets nieuws te realiseren.
Daarom moeten we proberen om moedig te zijn en met volle moeite en energie de stap te zetten om onze angst te overwinnen om iets te bereiken.
Als anderen het ook kunnen moeten we ons realiseren dat wij er ook toe in staat zijn en laat nooit nooit in onze gedachten opkomen, want alles is mogelijk in het leven.
Wees bereid om met volle verstand ons eigen ervan te overtuigen dat als een ander het al bewezen heeft dat het kan, wij het ook kunnen opvolgen.
Allerlei soorten angsten moeten we aan de kant zetten om de rust in onszelf te ontvangen, want door angsten worden we onzeker.
Onzekerheid in ons leven geeft twijfels en die kunnen het leven beperken waardoor we nooit onze volle energie kunnen gebruiken.
Het is geven en nemen in het leven, geef de angst de kans en overwin het om de nieuwe ontdekking te nemen en een ervaring rijker te zijn dat geeft ons een ultieme energie.
Overwin daarmee onze angst en er zullen wonderen gebeuren in ons leven door ultieme ervaringen die onbetaalbaar zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Sunday, December 22, 2013

Om Creatief te Zijn, Moeten we een Sterke Geloof hebben in Onszelf.

Om Creatief te Zijn, Moeten we een Sterke Geloof hebben in Onszelf.

Om Creatief te Zijn, Moeten we een Sterke Geloof hebben in Onszelf


Creativiteit is heel een belangrijk iets in ons leven, daarmee kunnen we dingen samen koppelen en nieuwe ideeën creëren.
Een nieuwe creatie komt meestal voort uit momenten dat wij erg creatief bezig zijn en iets nieuws ontdekken waardoor onze gedachten verder denken en er een optimaal idee ontstaat.
Dan zijn we er nog niet, want we moeten er zelf ook volledig voor 100 % in geloven en actie ondernemen om het te gaan realiseren.
Het geloof in onszelf zal verbazingwekkende resultaten teweeg brengen, omdat onze gedachten daarna constant bezig zijn om creatief te denken.
Bezig zijn om manieren te vinden die andere nog niet ontdekt hebben en in gebruikt een uitmuntend resultaat geven met een eenvoudige formule.
Creatief zijn om geld te verdienen is een goede basis op een financieel vlak maar vergeet nooit dat betrouwbare vrienden en contacten in de wereld belangrijker zijn en kunnen helpen met ideeën.
Wij kunnen erin geloven en het geluk hebben dat we het gecreëerd hebben door onze creativiteit.
Maar samen kunnen we het tot een beter en sneller succes uitwerken, omdat we niet in alles gespecialiseerd kunnen zijn.
En met meerderen kan een ieder zijn taak doen waardoor er ook creatief gedacht kan worden door verschillende personen en zo een ieder een bijdrage kan leveren voor het te laten slagen.
Als wijzelf en tientallen andere mensen van verschillende landen geloven in een uitvinding, kunnen we samen creatief aan de slag om het werkelijkheid te laten worden.
Verlies nooit het vertrouwen in onszelf en ben creatief bezig met de dingen waar de blijdschap vanuit ons hart iedere dag weer vreugde brengt.
Creativiteit en doorzettingsvermogen zal altijd beloont worden in ons leven, geloof daar maar in.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Saturday, December 21, 2013

Wij Hebben geen Miljoenen Vrienden nodig, maar Slechts Weinigen die er Zullen Staan als Anderen Tegen Ons Zijn.

Wij Hebben geen Miljoenen Vrienden nodig, maar Slechts Weinigen die er Zullen Staan als Anderen Tegen Ons Zijn.

Wij Hebben geen Miljoenen Vrienden nodig, maar Slechts Weinigen die er Zullen Staan als Anderen Tegen Ons Zijn


 Niet veel mensen op deze aardbol beseffen hoe belangrijk echte vriendschap vanuit het hart is en wat het betekent.
Een echte vriend kan soms zelfs meer liefde geven en betekenen dan een familielid.
Ze zullen er altijd zijn bij wederzijdse problemen of als er iets te vieren is.
Vanuit het hart is er een gevoel van verbintenis met elkaar waar pijnen gedeeld en triomfen tezamen gevierd worden.
Vrienden steunen elkaar door hart en nieren, vriendschap word niet gemeten door kwantiteit,  maar door steun met kwaliteit.
Het moment dat er bepaalde problemen zijn met of door anderen verwachten we volledige steun van mekaar zonder twijfels.
Vertrouwen is in een vriendschapsrelatie heel erg belangrijk en de waarheid heeft geen grenzen of beperkingen.
Die zal altijd zegevieren in de wereld en tussen vriendschappen, want er zal altijd een oplossing zijn voor ieder meningsverschil met elkaar.
Iemand die het vertrouwen schaad bij een vriend (bedrieger) verdient geen respect of een goed woord maar zal door zijn eigen fouten gestraft worden en verliest een vriend (eerlijke persoon) voor het leven.
Geld en hebzucht is vaak de grote boosdoener tussen relaties waardoor zelfrespect niet meer meetelt en het egoïsme de plaats van vriendschap inneemt.
Waar enerzijds overmoed en een slechte houding laat zien wat de vriendschap (bedrieger) voor hen betekende en het gebaseerd was om een ander te gebruiken voor voordelen (eerlijke persoon).
Terwijl bij de ander (eerlijke persoon) teleurstelling en minachting hun hebben doen laten beseffen dat ze gebruikt zijn (door bedrieger).
Maar jaren zullen er verstrijken om de bedrieger te laten ondervinden wat ze zijn verloren en bij problemen dan constant hun naam (van de eerlijke persoon) in hun gedachten zal opkomen.
We hoeven in ons leven alleen maar een paar echte vrienden te hebben die wederzijds respect tonen en bij onze ups en downs er altijd zullen zijn met hun gehele hart.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Friday, December 20, 2013

Wees niet Bang voor wat er Mis kan Gaan, maar Dankbaar voor wat er Goed is Gegaan.

Wees niet Bang voor wat er Mis kan Gaan, maar Dankbaar voor wat er Goed is Gegaan.

Wees niet Bang voor wat er Mis kan Gaan, maar Dankbaar voor wat er Goed is Gegaan


Vaak willen we iets gaan doen maar denken dan al gelijk aan wat er kan gebeuren als het mis gaat.
Zijn we te voorzichtig of onzeker en willen we helemaal geen risico’s nemen, want zonder risico ook geen successen.
We moeten gewoon zo dapper zijn dat we die eerstesteenlegging altijd moeten opvolgen voor een huis te bouwen natuurlijk op een goede fundering.
Zonder die eerste stap te zetten zullen we nergens komen en als we bang zijn of te voorzichtig is het onmogelijk om iets nieuws te ontdekken in ons leven of om succes te behalen.
Daarom wees nooit te voorzichtig maar blijf wel ons verstand gebruiken, want te grote risico’s nemen zal een keer verkeerd gaan en kan ons direct naar beneden halen met fatale gevolgen.
Er kunnen en zullen altijd dingen mis gaan in ons leven maar als we de risico’s beperkt houden en onder controle kunnen we altijd weer terug komen op het oude pijl of een verbetering.
En wees altijd dankbaar voor wat er al goed is gegaan in ons leven en er zal nog wel meer verkeerd gaan en leer daarvan met vol verstand voor verbetering.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Thursday, December 19, 2013

Niet Alleen maar Dromen voor Succes, Werk Ervoor.

Niet Alleen maar Dromen voor Succes, Werk Ervoor.

Niet Alleen maar Dromen voor Succes, Werk Ervoor


Succes hebben het klinkt allemaal mooi maar het is meer dan alleen maar een droom.
We kunnen allemaal dromen over succes  maar om het te bereiken zullen we niet veel rust en ontspanning hebben in ons leven.
Zullen we volledig met ons hart ervoor moeten werken met alle energie die wij hebben.
Als wij een idee hebben en daar een doel mee willen bereiken zullen we er onze volledige aandacht en vrije tijd aan moeten besteden.
Om het te onderzoeken en geheel uit te werken tot het aanvaardbaar is om succes te bereiken.
Het moment dat we succes hebben bereikt zijn we er constant mee bezig om het te behouden of te verbeteren.
Onze intuïtie is constant bezig iets nieuws te bedenken voor verbeteringen en aanpassingen het zal een intensieve bezigheid  zijn voor ons lichaam en geest.
Hard werken is de enige manier om zelf alles onder controle te houden en verwaarloosde punten direct met alle attentie te herstellen.
Door er alleen maar van te dromen zal ons geen succes brengen, maar er erg hard voor werken dat kan uiteindelijk tot succes resulteren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Wednesday, December 18, 2013

Het Grootste Succes van het Leven is Ons Geluk.

Het Grootste Succes van het Leven is Ons Geluk.

Het Grootste Succes van het Leven is Ons Geluk


Allemaal streven we naar succes en geluk in ons leven, maar niet iedereen is gelukkig met zijn leven.
Sommige hebben succes in een bepaalde cirkel maar zijn niet tevreden met hun zelf en de omgeving waar ze het hebben gehaald.
Een ander heeft successen behaald waar een ieder trots op zou zijn maar heeft regelmatig relatie problemen dus in het geheel niet gelukkig.
En zo zijn er nog wel honderd voorbeelden op te schrijven, maar dat gaat ons niet uit de problemen helpen om iets op te lossen.
Geluk is hetgeen wat wij allemaal nodig hebben in ons bestaan op deze wereldbol en dat begint al vanaf onze geboorte.
Worden we geboren in het juiste land met welvaart, hebben we de beste Ouders met genoeg educatie en financiële middelen om de extra’s in het gezin makkelijk te kunnen geven en ons te leren zowel om ons te onderhouden.
Komen we in aanraking met de juiste personen tijdens onze kinderjaren en kunnen of willen we goed leren voor een juiste richting met een goede toekomst.
Hebben we de aanleg voor hetgeen we graag willen gaan doen in de toekomst en is de kans van slagen ook boven het gemiddelde.
Zijn we erg tevreden met de gekozen richting en omgeving waar wij ons nu bevinden en geeft dat ons het geniale gevoel vanuit het hart.
Ontmoeten we de perfecte persoon waar we ons leven mee willen delen en kunnen wij en zij voldoen aan de verwachte eisen van onze relatie.
Het zijn allemaal factoren die met geluk te maken hebben om op het juiste moment met de precieze tijd op een bepaalde plaats te zijn.
Een ontmoeting plaats vind  en daar op dat moment een beslissing te kunnen maken met iets wat het geluk in ons leven word.
Het is de plaats en het moment met het geluk daar te zijn waardoor er iets veranderd wat ons het success geeft om gelukkig te zijn.
En het grootste geluk is als alles succesvol en soepel verloopt met wederzijds respect voor elkaar.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Tuesday, December 17, 2013

Iedereen kan Bijdragen aan Elkaar Wanneer we Verbonden Zijn.

Iedereen kan Bijdragen aan Elkaar Wanneer we Verbonden Zijn.

Iedereen kan Bijdragen aan Elkaar Wanneer we Verbonden Zijn


Verbintenis is een stap in de richting van vrede waardoor er gemakkelijker vreedzaam compromissen gesloten kunnen worden met elkaar voor een betere toekomst.
Eenheid is macht en met verstandige leiders onder elkaar is het gemakkelijker om een bijdrage te leveren aan de behoeftes van de bevolking en een bijdrage aan de wereldvrede.
De leiders kunnen met elkaar overleggen wat de tekortkomingen of overschotten zijn in hun land en zo is daar gezamenlijk een oplossing voor te organiseren.
Iedereen zal daarmee gebaat zijn en tevreden, vele problemen wereldwijd zullen zo beter onder controle zijn en producten naar de juiste bestemming worden verplaatst.
Ieder land heeft zijn eigen kennis en agrarische voordelen door de weersomstandigheden.
Wat de ene bevolking niet kan verbouwen heeft de ander en zo kan er door een verbintenis afspraken gemaakt worden om dat goed te verdelen.
Maar dan moet daar wel eerst eens goed over nagedacht worden en niet het financiële plaatje de eerste plaats krijgen maar een helpende hand het belangrijkste zijn.
Want door deze eerste stappen te zetten zal er later op zeker voor iedereen veel voordelen aan verbonden zijn.
Daarmee zal het overschot in de landen wat er nu steeds vernietigt word een goede bestemming krijgen.
Maar denken de wereldleiders daaraan als ze met elkaar een verbinding maken.
Wat denkt U?
Verbonden zijn met elkaar is erg goed en als iedereen zijn eigen bijdrage levert kan dit leiden tot een groot succes met vreedzame oplossingen en een vooruitgang.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Monday, December 16, 2013

De Enige Manier om te Garanderen voor Falen is om er Nooit aan te Beginnen.

De Enige Manier om te Garanderen voor Falen is om er Nooit aan te Beginnen.

De Enige Manier om te Garanderen voor Falen is om er Nooit aan te Beginnen


Wij allemaal willen graag iets bereiken in het leven voor een goede toekomst met vooruitzicht op verbetering.
Wij proberen allemaal om onze kansen te vergroten op een beter bestaan en ontspannen leven met niet al te veel voorkomende zorgen.
Maar om een goede keuze te maken wat te gaan doen, dat is ook niet eenvoudig en om daarmee dan ook nog eens succes te hebben is het aller moeilijkste van alles.
Iedereen denkt altijd alleen maar om successen te boeken en wil niet falen wanneer ze eenmaal begonnen zijn, want dat is niet goed voor het ego.
Als ze maar een beetje twijfelen of onzeker zijn, worden ze zo zenuwachtig om te falen dat ze gelijk op tilt slaan en er niet aan durven te beginnen.
Faalangst is één van onze grootste vijanden en zwakheden in het leven, wat willen we bereiken als wij nergens aan durven te beginnen?
We moeten natuurlijk ook niet overmoedig worden en maar denken dat altijd alles slaagt waar wij aan beginnen, maar te voorzichtig zijn is ook niet goed maar blijf wel verstandig in gedachten.
Bijna alle dingen die wij in het leven doen zijn risico’s aan verbonden, wees verstandig en niet te voorzichtig, want als er iets voor ons bestemt is zal het niet wachten maar gebeuren.
Dus als wij onze faalangst niet willen overwinnen om successen te veroveren, blijven we thuis en lezen we boeken over anderen die niet bang zijn om te falen en succes al hebben.
Dat zal ons dan de garantie geven van falen, omdat we nooit ergens aan zullen beginnen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Sunday, December 15, 2013

Onze Intelligentie is het Beste te Koppelen met de Ambitie.

Onze Intelligentie is het Beste te Koppelen met de Ambitie.

Onze Intelligentie is het Beste te Koppelen met de Ambitie


Onze ogen zien vaak dingen iets sneller met een blijde blik dan onze gedachtegang waar in wij geïnteresseerd zijn.
Maar dat wil nog niet altijd zeggen doordat het onze aandacht en interesse trekt dat wij er ook verstand van hebben dat zijn twee aparte dingen.
Interesse en kennis is een verschillend iets maar kan wel een goed hulpmiddel zijn om sneller iets te leren daarover.
Ambitie verhoogt het leerproces om alles over iets te willen weten in een zo kort mogelijke tijd om zo de kennis te ontdekken.
Hoe meer ambitie we hebben en hoe intelligenter wij zijn des te vlugger zullen we ontdekken en weten waar we al deze informatie kunnen verkrijgen en het daarna opslaan in ons geheugen.
Hoe meer kennis we hebben over iets waar onze ambitie naar uitgaat des te interessanter het voor ons word en het geeft ons een uitzonderlijk goed gevoel.
Dingen waar wij belangstelling voor hebben zal onze concentratie doen vermeerderen en daardoor de ambitie en intelligentie verhogen door alle aandacht die we eraan zullen besteden.
Daarom koppel altijd de ambitie en de intelligentie wat wij hebben over een onderwerp tezamen, dat zal de beste keuze zijn in ons leven om op te volgen in plezier met hetgeen wat we doen en een voordeel geeft.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Saturday, December 14, 2013

Soms Zullen we onze Eigen Zonneschijn moeten Creëren.

Soms Zullen we onze Eigen Zonneschijn moeten Creëren.

Soms Zullen we onze Eigen Zonneschijn moeten Creëren


We weten allemaal dat niemand constant het geluk aan zijn zijde kan hebben en dat het leven ook niet altijd eenvoudig is.
Er kan van alles gebeuren waardoor het leven zijn minder leuke kant kan laten zien aan ons.
Dat het zo ernstig is en we er zo droevig van kunnen worden dat we sneller zouden gaan huilen dan lachen.
Op het moment dat er zoveel mooie dingen in ons leven gebeuren dat we opstaan en weer gaan slapen met een gevoel van blijdschap is het uiterste van geluk.
Maar dan plots kan er iets gebeuren waar we helemaal niet op voorbereid waren of geheel niet op gerekend hadden en als een klap in het gezicht komt.
Waardoor onze stemming en gemoedsgesteldheid in elkaar zakt als een blokken huis en het heeft ons gevoelsstelsel erg aangetast.
Waarmee eigenlijk ons geluksgevoel wat we al die tijd hadden is weggenomen vanuit het niks en er verdriet voor in de plaats is gekomen.
In deze toestand is het bijna onmogelijk om nog vrolijk te zijn, maar is het juist wel belangrijk om de vreugde op te gaan zoeken.
Dingen gaan ondernemen waardoor we op andere gedachten worden gebracht en het ons weer laat lachen.
Dat gaan doen waar we plezier in hebben en ons humeur weer word opgevrolijkt waardoor we de mooie kant van het leven weer ontmoeten en inzien.
Zo creëren we onze eigen zonneschijn en hebben we weer een optimistische kijk op ons bestaan op deze aarde en kunnen we weer lachen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Friday, December 13, 2013

Hard Zijn is Altijd een Teken van Zwakte.

Hard Zijn is Altijd een Teken van Zwakte.

Hard Zijn is Altijd een Teken van Zwakte


Tegenwoordig is de mentaliteit van de mensheid veel harder geworden en lijkt het of er geen genade meer is.
Bijna iedereen is egoïstisch en leeft alleen voor zichzelf en de volksbuurten zoals vroeger waar er echte saamhorigheid was zijn verdwenen.
Hard zijn en geen medeleven meer tonen is nu aan de orde van de dag.
Vriendschappen veranderen in zakelijke relaties op zoek naar winsten het maakt niet uit in welke vorm.
Wij allemaal maken fouten in ons leven en dan willen we ook graag dat het begrepen word door anderen en er vergiffenis word verleent.
Op zo’n moment hard zijn terwijl er excuses worden aangeboden is een teken van zwakte en is geen begrip van de situatie.
Accepteer wanneer anderen inzien dat ze fouten hebben gemaakt en aanvaard hun excuus en probeer samen de situatie onder controle te krijgen.
Iemand die meerdere malen dezelfde fouten maakt is hard van Leers en weet wel degelijk dat het opzet is en dat ze fout zijn, ben verstandig en neem zonder problemen te maken afscheid van hen, dat is de beste zelfbescherming.
Het is ook een teken van zwakte als er anderen worden benadeelt met opzet en zij geen respect hebben voor de wet en die overtreden en daardoor meedogenloos hard zijn tegenover de mensheid.
Terwijl ze er een ander emotioneel veel pijn en verdriet meedoen maar zo hard zijn dat het hun niets kan schelen wat een ander voelt en alleen maar aan hun eigenbelangen denken.
Dit is hun zwakheid voor egoïsme en eigenbelang en komt hard over voor een ander en kan emotionele psychische problemen veroorzaken doordat het vertrouwen word beschadigt in elkaar.
Loyale mensen hoeven geen hard of zwakheid te tonen aan elkaar die hebben voor iedere situatie in het leven een eerlijke oplossing.
Er is geen noodzaak voor het zijn hard tegenover anderen, want dit is slechts een teken van zwakte.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Thursday, December 12, 2013

De Eenvoudigste Manier om Gelukkig te zijn is Door het Loslaten van Dingen die ons Verdrietig Maken.

De Eenvoudigste Manier om Gelukkig te zijn is Door het Loslaten van Dingen die ons Verdrietig Maken.

De Eenvoudigste Manier om Gelukkig te zijn is Door het Loslaten van Dingen die ons Verdrietig Maken


Iedereen heeft in zijn leven te maken met vreugdevolle en verdrietige momenten en het beste is om die met vreugde te onthouden en met verdriet te vergeten.
Maar het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan vooral als er emotionele pijnen de oorzaak waren van het verdriet.
Want innerlijke pijn kan ergere problemen veroorzaken dan lichamelijke en ons gevoel en humeur totaal in de war brengen.
Maar we moeten wel realistisch blijven en onder ogen zien dat er bij sommige gevallen als ons lot totaal geen verandering mogelijkheden zullen zijn.
En dan is het beter om die gevallen zo snel mogelijk uit onze gedachten te wissen en te verplaatsen met prettige dingen.
Het loslaten daarvan is misschien moeilijk maar als verdriet blijft in onze gedachten gaat het ons leven alleen maar negatief beïnvloeden en daar worden we niet vrolijk van.
Wees sterk en moedig met verstand, denk goed na over wat er belangrijk is om het niet te vergeten in ons leven.
En als het iets is wat bij ons leven hoort geef het dan een plaats en denk er niet constant aan, alleen soms aan de goede momenten.
Vergeet nooit dat het verleden nooit meer terug komt en dat de toekomst de rest van ons leven zal bepalen.
Als we gelukkig willen zijn moeten we de verdrietige momenten vergeten met een nieuw begin dus wees daarom positief en laat de slechte herinneringen los.
Geef onszelf een gelukkig leven in de toekomst en denk positief met een glimlach.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


Wednesday, December 11, 2013

Heb Altijd Vertrouwen in Hoe ver we Kunnen Gaan in ons Leven.

Heb Altijd Vertrouwen in Hoe ver we Kunnen Gaan in ons Leven.

❤ #GoodDay read Proverbs Community

https://plus.google.com/communities/110074473642388084768
www.easybranches.com/exclusive-photography
http://www.easybranches.com/daily-poems/
❤ #proverbs #proverb #sayings #quote #quotes #true #truth   #Daily #poems #portal #poetry #story #stories #easybranches #JanJansen

Roses Community https://plus.google.com/communities/117882811581359398357

Sunset
https://plus.google.com/u/0/communities/113324756330617517262

Tuesday, December 10, 2013

Stop Zorgen te Maken Over Zaken die Buiten ons Vermogen Zijn.

Stop Zorgen te Maken Over Zaken die Buiten ons Vermogen Zijn.

Stop Zorgen te Maken Over Zaken die Buiten ons Vermogen Zijn


Een groot probleem voor onszelf is als wij ons bekommeren over iets waar wij geheel geen invloed op hebben en dus nutteloos verspilde energie gebruiken.
Want op dat moment grijpt het ons zo aan maar we zijn machteloos en kunnen alleen maar onze gevoelens en gedachten zich laten inspannen voor niks, maar het is niet om niets.
En daar maken we een grote fout voor onze gevoelens, want die kunnen we dan niet meer onder controle houden, omdat we ons ergeren aan iets wat vervelend aanvoelt.
We zijn het er helemaal niet mee eens en willen er graag iets tegen doen maar de intensieve invloed die daarvoor nodig is om het te wijzigen hebben wij niet.
Dus indirect maken wij ons voor niks druk en zijn emotioneel geheel van slag en wat hebben we ermee veranderd?
Precies dat wij een humeur verandering zijn ondergaan in ons nadeel en er geen verbeteringen of oplossingen voor in de plaats zijn gekomen.
Alleen maar ergernis en een bitter gevoel waardoor onze gezellige dag geheel kan omslaan met slechte gedachten.
Goed nadenken voordat we de eerste reactie geven is hier dus een goed advies.
Laten we ons humeur niet verliezen en impuls reageren met onze emoties op een situatie die aangrijpend is maar waar wij op zeker niets aan kunnen doen.
Want tegelijkertijd lossen we hier niks mee op maar creëren juist voor onszelf
een probleem waar wij daarna spijt van kunnen hebben.
Wees verstandig en wijs beter maak een inschatting van iedere voorkomende confrontatie die ons niet bevalt.
En kijk of het in ons vermogen ligt voordat we een inspanning maken over bepaalde zaken en onnodig reageren op iets wat nutteloos is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


Sunday, December 8, 2013

Verontschuldigen Betekent dat we Meer Waarde Hechten aan onze Relatie dan voor ons Ego.

Verontschuldigen Betekent dat we Meer Waarde Hechten aan onze Relatie dan voor ons Ego.

Verontschuldigen Betekent dat we Meer Waarde Hechten aan onze Relatie dan voor ons Ego


Vriendschap in ons leven is zeer belangrijk, vrienden om ons heen waar wij altijd op kunnen rekenen en ook vertrouwen.
En vrienden maken is niet zo moeilijk als vriendschappen behouden, want om een relatie tot stand te houden moeten er wederzijdse verplichtingen nagekomen worden.
Een vriendschapsrelatie is gebaseerd op respect en vertrouwen met wederzijdse diensten die daardoor de vriendschap verhogen met een  innerlijk gevoel.
Daarbij moet de sfeer als  relaties onder elkaar ook nog eens erg gemotiveerd zijn met humoristische vriendelijkheid en veel plezier.
Bij ontmoetingen moet vreugde en harmonie de overhand hebben zodat alles soepel verloopt met vreedzame alternatieven als uitgangspunt.
Zodat wanneer er een conflict is of een misverstand erover gediscussieerd kan worden en er excuses gemaakt kunnen worden zonder hatelijke hartgevoelens achteraf.
Meteen word elke menselijke fout of onbegrijpelijke situatie tussen elkaar direct besproken en overlegd, zodat het begrijpbaar word voor iedereen in de vriendenkring.
Wederzijds word er respect getoond en bij een fout word er verontschuldigd tegenover de ander als vrienden waardoor het uitgepraat is en vergeten.
Als we fouten maken is dat niet erg als we ze ook kunnen toegeven en niet onze trots en ego de overhand laten nemen.
Bij iedere fout die we maken is een verontschuldiging niet overdreven en dat zal daarna meer waarde geven aan iedere relatie.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Friday, December 6, 2013

Degene die Hun Tijd Doorbrengen op Zoek naar Fouten in Anderen Hebben Meestal Geen Tijd voor Hunzelf.

Degene die Hun Tijd Doorbrengen op Zoek naar Fouten in Anderen Hebben Meestal Geen Tijd voor Hunzelf.

Degene die Hun Tijd Doorbrengen op Zoek naar Fouten in Anderen Hebben Meestal Geen Tijd voor Hunzelf


Het is altijd fijn om een ontspannen leven te kunnen leiden zonder teveel zorgen met veel vrije tijd, die wij in een gezellige sfeer kunnen door brengen met plezier.
Daarmee hebben wij de kans om allerlei soorten mensen te leren kennen die allemaal verschillende soorten interesses en gedachten hebben.
Niemand is nu eenmaal hetzelfde in deze wereld, we zijn allemaal verschillend met van alles, er kunnen bepaalde symptomen dezelfde zijn maar 100% is bijna onmogelijk.
Dat moeten we ook respecteren dat anderen andere houdingen, manieren en uitspraken hebben net zoals verschillende geloven met cultuur aanpassingen in hun leven.
Iedereen moet ook vrij zijn om zelf te kunnen bepalen hoe ze willen leven en zich gedragen met hun eigen gevoelens waar ze zich ontspannen bij voelen.
Wij zullen altijd normale tot aan excentrieke figuren tegen komen en er is altijd wel wat op te merken aan hun levenswijze.
Het is ook zo gemakkelijk om fouten of tekortkomingen bij anderen te vinden, en voor hun ook om die bij ons te vinden, want niemand is perfect.
Dus verdoe onze tijd niet met het bekritiseren van anderen en besteed beter deze kostbare tijd met volle aandacht aan onszelf.
Dat zal ons meer vreugde en mogelijkheden verschaffen om vrienden te maken om zo onze tijd tezamen positief te investeren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen