Wednesday, July 31, 2013

Een Persoon die Zich Nooit Vestigt op een Plek zal Nooit Succesvol Zijn.

Een Persoon die Zich Nooit Vestigt op een Plek zal Nooit Succesvol Zijn.

Een Persoon die Zich Nooit Vestigt op een Plek zal Nooit Succesvol Zijn


Waarom heeft het leger een hoofd basis en een vereniging een clubhuis?
Daarover hoeven we eigenlijk niet zolang over na te denken en kunnen we een snel antwoord op geven .
Of is het toch moeilijker en is het niet allemaal zo logisch als de meesten denken?
Om een succesvol bedrijf te hebben moeten de producten en services een goede kwaliteit hebben en de kosten zo goedkoop mogelijk zijn.
Dan vergroten we onze kansen om een marktleider te kunnen worden met een gegarandeerd goed product die een prijs waarde heeft die lager is dan de concurrenten voor de te leveren betere kwaliteit.
Dus als we het goed begrijpen zal iemand die zich steeds verplaatst geen vaste klanten kring snel kunnen opbouwen omdat het bedrijf iedere keer spoorloos is.
Zo argwaan bij de klanten veroorzaak waardoor er bij de meesten geen vertrouwen meer is.
Verhuizingen brengen vele onkosten met zich mee en zodoende zal er een prijs verhoging plaats vinden en het product te duur worden.
Dat zal in het voordeel van andere ondernemers zijn die met een lagere prijs meer kans zullen maken.
Daardoor is het beter om ons op één plaats te vestigen en te blijven waardoor de onkosten laag blijven en we zo een naamsbekendheid kunnen opbouwen en een basis hebben.
Zo zal succes onder de bevolking van die plaats bij kwaliteit en goede service makkelijk zijn en sneller te verkrijgen door opgebouwde goodwill.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/een-persoon-die-zich-nooit-vestigt-op-een-plek-zal-nooit-succesvol-zijn.html


A Person who Never Settle in One Place will Not be Successful.

A Person who Never Settle in One Place will Not be Successful.

A Person who Never Settle in One Place will Not be Successful


Why did the army have their main base and each association got the clubhouse?
As long as we do not really think about it, we can give a quick answer.
Or is it very difficult and not so logical as most of us think?
To have a successful business, the products and services must be of good quality,  selling price also need to be as low as possible.
Then our chances for success can be guaranteed to increase with a good product that has price which is lower than our competitors, from there we are on the good way to deliver better quality as the market leader.
We understand that if someone who always moves around his business will not get their regular circle of customers quickly because it is not possible for us to trace their company all the time.
Customers will be having more doubts and suspicious, and they will eventually lost their trust towards those people.
Too much movement will adding more costs for them ,thus a price increase will take place and the product will becoming too expensive.
That will be a good news for other entrepreneurs because they are more likely to come out with a lower price.
Therefore it is better for us to fix in a place so the costs remain low and we can build a reputation from our base there.
Thus success can be obtained easily among the people of that place with quality and good service in order to accumulated our goodwill faster.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, July 30, 2013

Plan voor de Toekomst door zich Uitsluitend te Richten op het Heden.

Plan voor de Toekomst door zich Uitsluitend te Richten op het Heden.

Plan voor de Toekomst door zich Uitsluitend te rRchten op het Heden


We hebben nu ervaring genoeg en zijn allemaal wijs genoeg om te weten dat het verleden nooit meer terug komt.
Dat alles wat er al gebeurd is we niet meer terug kunnen draaien en gemaakte beslissingen de beste of de slechtste waren in ons leven.
Zo is het alleen maar mogelijk om dingen uit het verleden te verbeteren door meegemaakte ervaringen en dat kan ons humeur een stuk aangenamer maken.
Onze houding en opstelling tegenover anderen kan daardoor ook een geheel andere wending hebben aangenomen en zal positiever voor ons zijn.
Leren van het verleden is immers de beste leerschool voor ons geweest de opgedane praktijk ervaring zullen we op school van niet één docent als leerstof geleerd krijgen.
Daarom is het beter ons met onze kennis en ervaring op vandaag te richten want we kunnen niet in de toekomst kijken maar wel op deze dag beslissingen nemen voor de toekomstige dagen.
Het heden is waar de toekomstige beslissing word genomen wat een plan voor de toekomst kan zijn maar die op een bepaald moment word beslist op deze dag.
Voorbereidingen zullen er heus wel van tevoren zijn overlegd met twijfels en gebreken, want anders was het plan al eerder dan vandaag de dag beslist.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Plan for the Future by Focusing Exclusively on the Present.

Plan for the Future by Focusing Exclusively on the Present.

Plan for the Future by Focusing Exclusively on the Present


We have enough experience and are all wise to know that the past will never come back to us.
That everything has been happened, and we no more can turn it back the ​​decisions make by us before whether it was the best or worst for our life.
So it is only possible to improve things through our experience from the past so that can our mood be more pleasant on this moment.
Our attitude and adjustment towards others may therefore be adopted on a completely different direction and that is a positive way for us.
Learning from the experience is indeed the best lesson, which we may not learned this from the teacher of our school as a subject in our schooling days before.
Therefore it is better to stay focus on today with our exclusive knowledge and experience because we can not predict the outcome, but on this present moment we can always make decisions for the future.
The present is where forethought decision can be taken as a plan for the future, but which at some point will be decided on this day.
Preparations will perfectly well if we consulted by our team who focusing exclusively on doubts and flaws in advance, otherwise the plan were decided earlier days and not today.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Monday, July 29, 2013

Altijd Rechtop Blijven Staan en Positief Denken in ons Leven zal Gezegend Worden.

Altijd Rechtop Blijven Staan en Positief Denken in ons Leven zal Gezegend Worden.

Altijd Rechtop Blijven Staan  en Positief Denken in ons Leven zal Gezegend Worden


Als wij trots op onszelf kunnen zijn als we in de spiegel kijken omdat we altijd eerlijk zijn en iedereen proberen te helpen die in nood is zonder daar iets voor terug te verwachten dan hebben we een groot deel over het leven begrepen.
Dan zijn er nog steeds velen lessen te gaan maar hebben onze ouders in iedergeval ons een goede basis meegegeven om te weten dat als we respect geven het ook terug te verwachten is.
We iedereen recht in de ogen kunnen kijken en zonder schaamte kunnen communiceren.
Ook bij alles wat we doen of zeggen een positieve instelling hebben en er altijd van uit gaan dat daardoor alles een goede afloop heeft door oprecht te zijn.
Altijd achter onze beslissingen staan omdat we nooit overhaaste dingen doen en eerst altijd zorgvuldig nadenken wat te doen.
Iemand die bezorgd is om anderen en denkt aan de medemens en geen egoïstische eigenschappen bezit om zo voordelen te behalen.
Zal door iedereen de zegen mee krijgen doordat alle personen een positieve indruk hebben en er dan de beste wensen zullen worden gegund.
Hierdoor kunnen we dan met trots rechtop blijven staan en daardoor een positieve vriendenkring hebben die dan ook het allerbeste met ons voor zullen hebben.
Waardoor het leven een positieve voldoening geeft en gezegend is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Always stay Up, Think Positive and be Blessed in our Life.

Always stay Up, Think Positive and be Blessed in our Life.

Always stay Up, Think Positive and be Blessed in our Life


If we can be proud of ourselves when we look in the mirror because we are always honest and try to help those in need without expecting anything in return then we understand a great point of life.
There are still many lessons to go but our parents have at least given us a good basis to know that if we give respect, also will get it back.
We can always look into the eye of anyone and communicate without embarrassment.
If we are sincere, everything we do or say have a positive attitude and we can always start well to have the happy ending.
We can always stand behind our decisions because we never do hasty things and always think carefully before doing anything.
Someone who think and cares about others will not behave with their egoistic in order to reap benefits.
Thus we will be getting blessed by everyone because all of them have a positive impression about us and we will be rewarded by the best wishes.
We can proudly stay up and keeping a positive circle of friends, they will be the best for us.
Always think positive, so we can get the satisfaction and be blessed in life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Sunday, July 28, 2013

De Manier om Dingen op te Starten is Stoppen met Praten en Beginnen met het te Doen.

De Manier om Dingen op te Starten is Stoppen met Praten en Beginnen met het te Doen.

De Manier om Dingen op te Starten is Stoppen met Praten en Beginnen met het te Doen


Als we een nieuw idee hebben loopt onze mond ervan over en vragen we aan onze vertrouwde vrienden wat zei ervan vinden.
Hun mening kan erg mee tellen in een te nemen beslissing om eraan te beginnen en het werkelijkheid te laten worden.
Maar er zijn altijd aarzelingen en onzekerheden om het te doen ook al zijn de meningen van je dierbaren erg positief.
En we blijven maar twijfelen wat we nu moeten gaan doen met het nieuwe idee en blijven maar vragen aan anderen wat hun opinie is.
De tijd verstrijkt en we durven geen actie te ondernemen en te starten, iedereen die we gesproken hebben geeft ons een positief antwoord en vind het een goed idee.
Dus eigenlijk houden we onszelf voor de gek als iedereen erin geloofd en we er zelf niet genoeg geloof in hebben om te starten en eraan te beginnen.
Dan word het tijd om in de spiegel te gaan kijken en tegen die persoon die jij dan ziet te zeggen dit is het moment om iets nieuws op de wereld te brengen en nu actie.
Stoppen met praten en er met volle moed aan gaan beginnen en al onze kracht en tijd nu gaan besteden aan mijn idee en het gewoon doen.
Niet geschoten is altijd mis dus door het te starten en te doen kan het alleen maar meer positiever worden en kan voor velen mensen voordelen opleveren.
Het mondje word dan gesloten en de hersenen en handen gaan aan het werk.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

The Way to get Things Started is Quit Talking and Start Doing.

The Way to get Things Started is Quit Talking and Start Doing.

The Way to get Things Started is Quit Talking and Start Doing


When we have a new idea, we start talking with our mouths and ask our trusted friends what they think about it.
Their opinion can really count for our decision to get it started for making it into the reality.
But we always have hesitations and uncertainties to do so even the opinions of our loved ones are very positive.
And we keep doubting on what to do with the new idea now and continue to ask others for their opinion.
Time passes and we still don’t dare to take action starting it, everyone we have spoken give us a positive response and they think it’s a good idea.
Basically we keep fooling ourselves even everyone believed in it but we still do not have enough faith to get started.
Then it’s time to look into the mirror and ask that person who will telling us that it is the time to bring something new to the world and take action now.
Stop talking so we can begin with full courage and all our strength to spend more time now on the idea by starting to do it.
Nothing ventured nothing gained, so by starting it can only be more positive and bring benefits to many people.
The mouth is then closed to let the brains and hands to start the work.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, July 27, 2013

We Moeten allemaal een Reden hebben Om Iets te Geloven.

We Moeten allemaal een Reden hebben Om Iets te Geloven.

We Moeten allemaal een Reden hebben Om Iets te Geloven


Alles in de wereld is nu aan het veranderen en we kunnen het niet meer vergelijken met toen we zelf jong waren en we elkaar konden vertrouwen.
Alles is veel harder geworden en veel dingen zijn niet meer te vertrouwen, omdat geld de overmacht heeft.
Maar het is ook steeds moeilijker geworden om geld te verdienen en de bevolking stijgt dus er moeten meer monden met eten gevuld worden.
Dus de financiële inkomsten gaan naar beneden en meer mensen op deze aardbol moeten eten zodat gaat voor velen  personen problemen opleveren.
En een kat in het nauw maakt rare sprongen, dus worden er naar nieuwe manieren gezocht om hun financiële situatie op het zelfde niveau te houden.
Ondernemers die het al goed doen zullen hun kwaliteiten en producten aanscherpen en zo meer kans maken op de zakelijke markt.
Maar personen die het al niet goed doen en dan ook nog eens minder gaan verdienen die hebben een financieel probleem en zullen in moeilijkheden komen.
Waardoor er vermindering in kwaliteiten gaan ontstaan  doordat ze in paniek zijn en zich niet geheel meer bezig houden met de productie.
En achter de feiten aan hollen waarmee ze de gehele controle verliezen met als gevolg dat ze verkeerde dingen gaan doen om alles te kunnen redden.
Dat is tenminste de eerste gedachten van hun om zo met negatieve energie hun eigen positie te versterken in de sociale media en zakenwereld.
Iedereen weet dat als we niet eerlijk en positief onze zaken regelen er altijd een moment gaat komen dat mensen inzien waar alles om draait en met wat voor doel iemand iets doet.
Het ogenblik dat partners dat door hebben worden ze in twijfel genomen en ontstaat er een afstand die ervoor zorgt dat er een onderzoek gedaan word.
Zodat mensen hun ogen worden geopend van de werkelijke situatie en ontdekken waar de fout zit.
Daarmee zullen er dan geen vriendschappen worden afgesloten want de waarheid is hard en daarop zal worden afgerekend met het recht dat ze verdienen.
Het toneelstuk dat ze al die tijd hebben gespeeld zal dan hiermee eindigen en de voorgedragen leugens zullen worden beëdigt door de waarheid.
Waardoor ze nog meer in de problemen zullen komen omdat hun ware aard bekent is geworden door hun collega’s en vrienden.
Die nu een reden hebben gekregen om niet alles meer te geloven van de persoon die zich heeft voorgedaan als een ander.
Echter, iedereen is vrij om te geloven met hun eigen reden.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

We All should have a Reason to Believe.

We All should have a Reason to Believe.

We All should have a Reason to Believe


Everything in the world is now changing and we can not compare ourselves when we were young and could trust each other.
Things become much harder and many people cannot be trusted, because money can be a force majeure for us.
It has become increasingly difficult to make money and the population increases so there should have more mouths to be filled with food.
So the financial revenues go down and more people have to eat on this earth that can cause problems for many people.
Desperate needs lead to desperate deeds, so they keeps looking for new ways to maintain their financial situation to the same level.
Entrepreneurs who do all good with their business will sharpen their skills and products thus they are more likely to make to top in the business market.
But people who are already not doing well with their business and even earn less, might be having the financial problem and will get into trouble.
This cause the reduction of qualities because they are panicking and no more concerned with the whole production.
They run behind the facts which they lose all control because they are trying to save from the loss.
At least that’s the first thoughts in their order with a negative energy to strengthen their own position in the social media and business world.
Everyone knows that if they do not handle their things well for being honest, the times will always tell it and then people realize what it’s all about that someone is doing something with a purpose.
The moment that partners realize that lie, they put into doubt and suspicion arises which created the investigation to get the truth.
So people’s eyes are more opened to the actual situation to find out where the is mistake.
Thus there will be no more friendships makes but ended because the truth is hard and they will be settled by the law they deserve.
The game they played all the time is coming to an end and the lies will be disclosed and swears by the truth.
Which they will become more trouble because their true nature has finally been revealed by their colleagues and friends.
We have now been given a reason not to believe anything more from the one who appeared as a different person from before.
However, everybody are free to believe on their own reason.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, July 26, 2013

Tijd is Kostbaar, Verspil het Verstandig.

Tijd is Kostbaar, Verspil het Verstandig.

Tijd is Kostbaar, Verspil het Verstandig


Helaas heeft een dag maar 24 uur en moeten we het daar maar mee doen.
Dus in die tijd kunnen we onze dag indeling maken en al de dagelijkse afspraken nakomen.
Als er in die tijd iets verkeerd gaat worden we geconfronteerd dat het allemaal kostbaar verspilde tijd is.
Maar iedereen weet dat er altijd iets verkeerds kan gaan in het leven en dat het niet in te calculeren is in onze tijd.
Dus het is kostbare verspilde tijd om het op te lossen maar zeer verstandig als het opgelost is en alles in volle tevredenheid word ontvangen.
Het word allemaal zo ingewikkeld als we dingen afspreken in een tijdsbestek en er gebeuren onverwachte situaties waardoor we ons woord niet kunnen nakomen.
Daarom is het beter om iets af te spreken waarmee we ruimschoots de tijd hebben bij een eventuele tegenslag en het dan toch nog kunnen nakomen op tijd.
Want dingen die in een eerder stadium klaar zijn zal altijd meer tevredenheid geven dan dat we over de tijdslimiet gaan.
Niemand heeft het eeuwige leven dus is het verstandig om de tijdelijke tijd die we krijgen in ons bestaan op aarde goed in te delen met kostbare vrienden in vrede.
Tijd is kostbaar en verspil het verstandig aan iets wat ons blij kan maken.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Time is Precious, Waste it Wisely.

Time is Precious, Waste it Wisely.

Time is Precious, Waste it Wisely


Unfortunately, there is only 24 hours a day and we have to deal with it.
So during the time frame, we need to be organized and fulfill all the daily appointments.
If something goes wrong in that time can be causing wasted on our precious time.
But everyone knows that there is always something can go wrong in life and sometime we just could not figure in out in our time.
We often need to wast our precious time on solving a problem but we get the satisfaction when the whole thing is resolved.
It’s may become complicated when we set up the agreement in a time frame but an unexpected situations happen which caused us not be able to fulfill our word
Therefore it is better to set an agreement which we are very confidence to have the spare time , so when there is any setback we still can easily get the jobs done on time.
When things are done at an earlier stage will always give more satisfaction because we are always ahead of the time limit.
Nobody has an eternal life, so it is good to use the temporary time wisely so that we get into our existence good at sharing with precious friends for the peace on earth.
Time is precious, so we have to waste it wise for something which can make us happy

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Thursday, July 25, 2013

Het Leven is Net als een Echo, wat wij Versturen, zal Terug Komen.

Het Leven is Net als een Echo, wat wij Versturen, zal Terug Komen.

Het Leven is Net als een Echo, wat wij Versturen, zal Terug Komen


Als we jong zijn word ons al geleerd door onze ouders welke boodschap wij moeten versturen door de wereld.
Naarmate we ouder worden en meer levenservaring hebben passen wij die zelf aan naar een verminderende of betere boodschap.
Ons gedrag naar anderen is het zelfde als een boemerang wat we naar hun gooien zullen we ook altijd terug ontvangen.
Wie goed doet zal ook goedheid terug ontvangen en iemand die een slecht gedrag heeft en anderen benadeeld met voorbedachte raden zal daar ook op afgerekend worden.
In het leven krijgen wij wat we verdienen en als we in een bepaalde gemeenschap leven zal daar ook van mond tot mond over worden gesproken.
En dat gaat als een lopend vuurtje en verspreid zich snel ten goede of ten nadelen.
Er kunnen altijd onbegrip situaties zich voordoen of met verschillende talen communiceren die we niet geheel onder controle hebben en dan met vertaal programma’s werken die nog niet correct een vertaling weergeven.
Maar als we dan met elkaar overleggen en vragen wat er eigenlijk bedoeld word komen we altijd tot een goed resultaat.
Tenminste als we daar de kans voor krijgen en hebben , want sommige mensen begrijpen iets verkeerds en gaan gelijk conclusies trekken die vaak een negatieve uitwerking hebben.
Terwijl het vaak niet zo bedoeld is maar er een communicatie stoornis is.
Iemand die goede bedoelingen in het leven heeft neemt daar ook de tijd voor om het correcte wat er bedoeld word weer te geven.
Sommigen zullen daar de tijd niet voor hebben omdat ze een druk levensbestaan hebben en daar moet ook begrip voor zijn en hopen dat ze niet veroordeeld worden.
Maar personen die anderen helpen zullen zelf ook altijd geholpen worden.
Er zou niets mooiers in de wereld zijn als we elkaar allemaal zouden helpen met een vriendelijke lach  en een eerlijk  positief karakter.
Dan zouden we allemaal in een echo leven waar we alleen maar het goede en positieve van de mens zouden blijven ontmoeten.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Life is just Like an Echo, what You Sent Out, will Comes Back.

Life is just Like an Echo, what You Sent Out, will Comes Back.

Life is just Like an Echo, what You Sent Out, will Comes Back


When we are young , our parent already taught us what message we need to send out to the world.
As we getting older and more experienced in life, we will fit ourselves to deliver for a better message.
Our behavior towards others is the same as a boomerang,  what we throw at them, we will always get it back.
Who does good will also receive kindness back while someone who has a bad behavior and give disadvantage for others with premeditated comment will also need to dealt with it back.
In life we get what we deserve, and if we live in a special society then there will also be talked about with word of mouth in that particular community.
And that spread rapidly like a wildfire and this can either be good or bring disadvantages for us.
Sometimes, misunderstanding situations always occur, especially when we need to communicate with different languages that we can’t fully mastered it then we have to work within the translation programs which may not relay our message properly.
But when we consult with each other and ask what is the real meaning, then we will always get a good result.
At least we should grab the chance when we have it , because some people might not understand it well , thus something can go wrong and the conclusion often can bring a negative impact to us.
The communication may become disorder sometimes even it is not been intended.
Those who has good intentions in their life might also takes time to correct what they really want to present in their own word.
Some don’t have the time to explain it because they’ve been busy in life.
We should understand them on this and don’t simply just convict them.
But people who help others will be get helped when necessary.
Nothing in this world will be more better than if we all would help each other with a friendly smile and a positive character.
Our life is just like an echo, where we do good, will always meet great and positive person around us.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Wednesday, July 24, 2013

We Moeten Onze Weg Leiden tot een Eindeloze Hoop.

We Moeten Onze Weg Leiden tot een Eindeloze Hoop.

We Moeten Onze Weg Leiden tot een Eindeloze Hoop


Het belangrijkste in ons leven is dat alle lichaamsdelen goed functioneren met een goede gezondheid.
Ook is heel erg voornaam dat we het vertrouwen in onszelf nooit verliezen en tot het laatste moment de hoop niet opgeven en vertrouw jezelf.
Het maakt niet uit wat we doen, nooit moeten we verliezen op onze hoop.
Elke weg leidt ons naar onze hoop zelfs in onze dromen en probeer er alles aan te doen om die droom  uit te laten komen op een eerlijke manier dan zal er altijd steun zijn.
De steun die we nodig hebben om onze hoop nooit op te geven en daarmee samen het tot een goed einde te brengen.
Zonder hoop zullen we nooit iets voor elkaar kunnen krijgen want zekerheid is er nooit voor 100% dus we zullen altijd met hoop geconfronteerd worden.
Hopen dat het morgen niet gaat regenen en de zon zal schijnen, hoop dat we geen lekke band krijgen is één van de mooie voorbeelden in ons hoopvolle leven.
Het zou ook hopeloos zijn als wij de hoop op zouden geven want het leven is een strijd van vele hopeloze lessen en die moeten we één voor één opvolgen om zo wijzer verder te gaan.
Zo zal ons eindeloze hoop veranderen in een weg naar hoopvolle resultaten en de waarheid.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

We Should Lead our Way to an Endless Hope.

We Should Lead our Way to an Endless Hope.

We Should Lead our Way to an Endless Hope


The most important thing in our life is that all our body parts are well in good order with a great health.
Also it is very important that we not lost the trust in ourselves and don’t lose confidence, never give up hope till the last moment.
No matter what we do, we must never lose our hope.
Every road will lead us to our hope even in our dreams, so we have to make every effort to reach that our dream will comes true in a fair way thus we will always get the support from others.
We need this support to never give up our hopes and thus it will bring us to achieve a successful conclusion together.
Without hope we will never get anything done because there is no 100% certainty for us  so we always will be confronted with hope.
Hope for the rain won’t fall tomorrow and the sun will shine, hopefully we won’t get a flat tire is some of the most beautiful examples in our hopeful life.
It would be hopeless if we give up hope because life is a struggle of many lessons learned, so we must be wise to continue our hopeful path.
Thus our endless hope can turn into a way to show results and the truth.
Because life is never hopeless for us.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, July 23, 2013

We Moeten met Iemand Zijn die het Beste uit Ons kan Halen.

We Moeten met Iemand Zijn die het Beste uit Ons kan Halen.

We Moeten met Iemand Zijn die het Beste uit Ons kan Halen


Ieder mens is in zijn leven opzoek naar iets speciaals in een persoon maar die zijn als een speld in een hooiberg te vinden.
Maar “op ieder potje past een dekseltje” dus voor ieder mens is ook de ware partner te vinden alleen het zal niet gemakkelijk worden en zeker niet als we te kieskeurig zijn.
Het is geven en nemen in een relatie en meer geven dan nemen zodat er een goede balans is  met elkaar en er voor het slapen gaan weer een compromis is met vrede.
Dan de volgende morgen kunnen we samen weer met volle moed aan de nieuwe dag beginnen en ontbijten met een goed gevoel.
Het is zo belangrijk in ons leven dat het thuis allemaal in harmonie gaat met een partner die alle begrip heeft en waar we overal over mee kunnen communiceren.
Waar de liefde voor elkaar de overhand heeft zodat beiden geen verstoringen in de relatie willen en er alles aan doen om ieder probleem te voorkomen.
Steunen elkaar met problemen van buitenaf en vinden samen overal een oplossing voor, waardoor de relatie alleen maar heftiger word.
Houden zoveel van elkaar dat er alleen een scheiding kan zijn door te overlijden maar dan zal nog tot aan de dood de partner in gedachten zijn.
Want de liefde en vriendschap die ervoor elkaar is, zal ook dan nooit verdwijnen.
Goede partners moeten aan elkaar gewaagd zijn en ieder zijn gebreken kunnen accepteren en in overleg met steun aan beiden zijden altijd tot een uitkomst komen die het gevoel van de ander niet aantast.
Dan kunnen we zeggen dat we samen het beste uit elkaar gehaald hebben waar we samen met een goed gevoel mee kunnen leven en de liefde groeit.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

We have to be with Someone who can Bring Out the Best in Us.

We have to be with Someone who can Bring Out the Best in Us.

We have to be with Someone who can Bring Out the Best in Us


Everyone are looking to find something special for themselves but its difficult as finding a pin in the haystack.
But “Every Jack has his Jill ” so it is easy for every one is to find the true partner,  only not when they are been too picky.
It’s give and take in a relationship so there is a good balance between each other and can solve the problems before bedtime to compromise with peace together.
Then we can start the next morning together again with full courage ahead for the new day and have breakfast with a good feeling.
It is important for us to feel at home in harmony with a partner who fully understand us and we can speak about everything in life together.
As the love for each other will prevails over every disruptions in the relationship,  we also want to do everything to prevent any possible problem.
Support problems for each other from outside as well with a inner feeling, thus can add more sparks to the relationship.
Love each other so much that only a death can separate us and they will remain in our mind as a partner forever until the end.
We will never lost the love and friendship that we will have for our partner.
Good partners have matched and each can accept its flaws and in consultation with support on both sides always come to a result that does not affect the feel of the other.
Then we can say that we have pulled the best out from each other , so we can live and grow our love along with a good feeling.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Monday, July 22, 2013

Laat Onszelf Nooit aan de Kant Zetten en Zo gebruikt te Worden door Anderen.

Laat Onszelf Nooit aan de Kant Zetten en Zo gebruikt te Worden door Anderen.

Laat Onszelf Nooit aan de Kant Zetten en Zo gebruikt te Worden door Anderen


We weten allemaal dat relaties en contacten hebben een heel belangrijk onderdeel is voor een geslaagd leven.
Het geeft ons volume en steun zo dat we nooit ergens alleen voor komen te staan en alles met anderen kunnen delen.
Eenheid is macht en samen sterk want veel contacten samen brengen kan een groot voordeel zijn als ze allemaal goed verenigt met elkaar zijn.
Samen door één deur kunnen en goed georganiseerd kunnen vergaderen over hoe ze samen de dingen het beste aan kunnen pakken.
Als dat goed geregelt is kunnen we spreken van een grootmacht en kunnen er bergen verzet worden tezamen zonder problemen en goed voor iedereen.
Maar het probleem is dat velen niet meer willen delen en als het mogelijk is ook ongewenst achter iemands rug om contacten leggen met elkaar en ons buiten sluiten voor ons rechthebbende deel.
Zo hebben wij veel moeite gedaan om de juiste mensen bij elkaar te brengen zodat we gezamenlijk er de profijten van konden hebben.
Maar krijgen wij als dank dat we overal van worden buiten gesloten en anderen profiteren van het door ons opgezette project om in communie iets geregeld  te krijgen wat later ten nadelen van ons is geworden.
Daardoor zijn wij de marionet geworden om aan de verlangens van anderen te voldoen en hebben onszelf buitenschot gezet door anderen te vertrouwen.
Wees geen marionet voor anderen en te voldoen aan hun wensen, leef gewoon ons eigen leven en maak het zoals we willen dat het is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen


Never let Yourself be put on the side and used by Others.

Never let Yourself be put on the side and used by Others.

Never let Yourself be put on the side and used by Others


We all know that relationships and contacts are very important elements for a successful life.
It gives volume and support to us so that we doesn’t need to go anywhere , just stand there and everything can share with others.
Unity is power and it can make us strong because bringing together many contacts can be a great advantage when they are all getting well together with each other.
Can go through the problems together via the same door and well organized about how we can meet together to address for the best solutions.
If everything is well organized, then we can speak of the superpower and can move the mountain together without problems and this is good for everyone.
But the problem is that many do not want to share and they also try to be undesirable behind someone’s back and stay contact among them to stop us for sharing.
We got to have a great lengths to bring the right people together so we could jointly share the profits.
We have to thank those people for shutting us be put on the side now thus others will get the benefit arranged by us for being communion with the project undertaken by us and that give us some disadvantages with no profit sharing.
As a result, we have to act like a puppet to satisfy the desires of others but lost our trust on others.
Nevertheless, We must not become a puppet to other peoples desires, just live and create our life as we intend it to be.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Sunday, July 21, 2013

Wees Zuinig op Onze Kring van Echte Vrienden.

Wees Zuinig op Onze Kring van Echte Vrienden.

Wees Zuinig op Onze Kring van Echte Vrienden


Mensen ontmoeten in ons leven is iets wat zeer makkelijk is en het is een deel van het leven.
Want zonder contacten of vrienden is het maar saai in ons leven en we hebben anderen nodig om het leven aangenamer te maken zodat het meer inhoud heeft.
Maar om de juiste personen te ontmoeten die alleen maar aan een vriendschap denken is zeer sporadisch en extreem.
De meeste ontmoetingen zijn gebaseerd op eigenbelang en kunnen veranderen in een goede vriendschap waar de waarde van gewaardeerd word met elkaar.
Zeker nu in deze economisch slechte tijd word het steeds moeilijker om de ware vrienden te kunnen onderscheiden omdat dit de periode is dat een ieder elkaar nodig heeft.
En vriendschap is juist iets waar we elkaar niet willen gebruiken maar elkaar steunen door dik en dun en ook alles samen delen zowel in goede als slechte tijden.
Daarop is een echte vriendschap gebaseerd met elkaar alles doen en delen.
Daarom is het goed om te beseffen wie,  wie is en ook ons eigen daarop in te stellen om teleurstellingen te voorkomen en er psychische problemen aan over te houden.
Omdat vriendschap kweekt vertrouwen en liefde en als dat geschonden word kan dat omgezet worden in haat en een vernederd gevoel doordat ons vertrouwen in die persoon geschaad is.
En dat kan grote problemen teweeg brengen maar dat is niet verstandig en probeer daarom altijd een goede inschatting te maken over een persoon om onszelf te beschermen in de toekomst.
Natuurlijk kunnen en zullen we ons eigen meerdere keren vergissen in ons leven.
Maar ook velen keren zullen we door ervaringen uit het verleden de juiste inschatting maken en behoeden om ons te laten benadelen.
Als we een goede vriend of partner ontmoet hebben wees er dan zuinig op en weet dat het een schatkist is die we nooit moeten openen of de vriendschap laten gaan, want dan zal alles verloren zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Treasure Our Circle of Real Friends.

Treasure Our Circle of Real Friends.

Treasure Our Circle of Real Friends


To meet new friends is something very easy and it is a part of the life.
Without contacts or friends, our life will become boring.
When we have them around us, our life can be enriched with more sparks.
We have to meet the people who only think of friendship but that is very sporadic and extreme.
Most meetings are based on self-interest and can turn into a good friendship where both appreciate the value of get together.
Especially it is becoming extremely difficult now in this hard economic situation to distinguish between the real or fake friends because this is a period that everyone needs each other.
And friendship is something that we do not want to use each other but support together through thick and thin and also share everything either in both good and bad times.
A real friendship with each other is truly based on do everything together and share.
Therefore it is good to know who is who so we can set ourselves to look who is our real friends to protect us, or who to avoid to prevent disappointment and psychological problems for us.
Because friendship builds on trust and love and if that is destroyed or being violated then it can turned into hatred and we get a humiliated feeling because then we will lost our confidence for that person .
And that can cause a major problem so is better to be wised and leave that person.
We should always try to make a good estimate of a person to protect the future for ourselves.
Of course we might be mistaken by our own judgement several times in our life.
But many times we will make the right assessment from our past experience, to prevent further harm for us.
When we manage to meet a good friend or partner, please be careful and know that it is a treasury for us which we should never open or let go the friendship, because then all will be lost.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, July 20, 2013

Succes Zal niet Zomaar Gebeuren na 1 Nacht, het Neemt Tijd en een Grote Planning in Beslag.

Succes Zal niet Zomaar Gebeuren na 1 Nacht, het Neemt Tijd en een Grote Planning in Beslag.

Succes Zal niet Zomaar Gebeuren na 1 Nacht, het Neemt Tijd en een Grote Planning in Beslag


Zo dat ging gemakkelijk zoals er werd gewonnen zijn mooie woorden om te horen maar de werkelijkheid is totaal anders.
Om te presteren in het leven gaat er veel aan vooraf voordat er ook daadwerkelijk resultaten te zien zijn.
Er moet veel getraind of gewerkt worden en een goede planning voorbereid worden over de structuur van het schema en dat op te volgen om daarmee te kunnen scoren.
Onze levensstandaard moet daar ook geheel op worden aangepast met goede nachtrust en regelmatig eten.
De werk of trainings uren zullen ook een deel uitmaken van de te presteren resultaten, want het zal er hard aan toe moeten gaan om de concurrenten voor te kunnen blijven.
En er zal met precisie een te volgen opgezet schema gevolgd moeten worden en dat zal niet altijd zonder gebreken of optimale inspanning met plezier worden uitgevoerd.
Maar iedere dag maar weer zal er aan gewerkt moeten worden om het maximale te kunnen bereiken door telkens weer verbeteringen en een nieuw stuk aan de puzzel aan te brengen.
Want voor dat er prestaties kunnen worden getoond zal er een goede fundering moeten zijn waardoor die zo dan steeds weer groter kan worden door meer inzet van onszelf.
En dat kunnen we alleen bereiken als we een goed plan volgen wat zo is opgebouwd dat er alleen maar verbeteringen zullen optreden na onze inzet.
Zodat we naar verloop van tijd en inspanningen na velen nachten en hard werken de resultaten kunnen laten zien van onze succesvolle planning.
Tijd is kostbaar en we moeten hard werken voor succes en het zal nooit in een korte tijd naar ons toekomen.
Na iedere prestatie is er weer een overwinning geboekt en moet er weer gewerkt of getraind worden op weg naar de volgende overwinning.
Want uw succes is onze overwinning en iedere overwinning is ons succes.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Success will Not Happen Overnight, it takes Time and a Great Planning.

Success will Not Happen Overnight, it takes Time and a Great Planning.

Success will Not Happen Overnight, it takes Time and a Great Planning


How easy to hear this beautiful words but the reality is totally different.
In order to perform in life, we must make a lots of effort in advance to see the real results.
There must be a lot of training or hard work involved with a good planning to prepare for complying on the structure of the scheme if we really want to achieve something.
Our standard of living also must be fully customized with good sleep and eat regularly.
The work or training hours will also be a part of the schedule to perform, because it is going to be hard to go in front of our competitors.
And there will be a precision to follow up on schedule even though we will not always be performed with pleasure, sometimes it give defects or optimal effort to us.
But we need to achieve this by repeating this every time.
In order to complete the puzzle , we have to work or train in a full force.
Strong foundation together with our own commitment can surely achieve for a greater result.
A bigger success can be shown with good foundation more than what we achieve by our own commitment.
We can only achieve success if we follow a good plan which is well constructed and  improvements will only occur after our commitment.
So we can show that our planning are successful.
Over time and efforts after many nights of hard work,  we can show the results.
Time is precious and we must work hard for success because it will never come to us in a short time.
Once each success is achieved with a victory then we have to work or train harder for heading to the next victory.
Because Your success is our victory and every victory is our success.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, July 19, 2013

Het Leven is Ofwel een Gewaagd Avontuur of Helemaal Niets.

Het Leven is Ofwel een Gewaagd Avontuur of Helemaal Niets.

 Het Leven is Ofwel een Gewaagd Avontuur of Helemaal Niets


Het moment dat we ons ouderlijk huis verlaten is het avontuur eigenlijk al begonnen wetende dat onze ouders er altijd zullen zijn voor ons maar willen een eigen leven gaan leiden met of zonder partner.
Hebben grote plannen voor onze toekomst en daar zijn risico’s aan verbonden, want de vaste lasten moeten iedere keer weer betaalt worden.
Willen graag presteren in het leven en aan onze ouders tonen dat ze ons goede lessen hebben gegeven en we nu weten om op eigen benen te staan.
Dat we alle verantwoordelijkheden nu zelf bezitten en kunnen uitvoeren en voor onszelf gaan zorgen.
Maar we willen meer en iets bereiken in de maatschappij zodat we anderen kunnen helpen en daarmee ook onze eigen voorzieningen kunnen betalen.
Daar zitten natuurlijk risico’s aan met verplichtingen en een investering zowel lichamelijk als financieel.
Daarna kan het avontuur beginnen, want als we niks ondernemen zal er ook niets gebeuren en hebben we een saai leven.
Het is beter om steeds het leven vol met uitdagingen te laten functioneren en zo iedere dag maar weer levenservaring op doen.
Leren van onze fouten uit het verleden en zo ons leven iedere keer weer te verbeteren door ervaringen.
Zo blijft het spannend en hebben we een bewogen leven het is wel gewaagt en nooit saai maar door stil te zitten zullen we nooit een hindernis overwinnen.
Dus ga het gewaagde avontuur aan of doe helemaal niks.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen